Re: Псевдографика. ASCII. Рисунки символами

Тема в разделе "Приколы", создана пользователем stranger2000, 23 май 2006.

 1. Код:
  6,mmMMAANNNNNNNNNNNmMNNNmMNNMNNNNMNN&MNNNNNNQNNNNmmMMNNNMNNNNNmNNNNNN&&mbNNNNq B
  jM_pgm**qgqggppppppgqpggpppgmgggpmmgxm- -+g%grs_mamx%-***yggppmpmpgggpmppgpp^Q 
  ]NBNE *m#[email protected]#QK& y#_g#0&[email protected]$8 w#Qf*#DZM0M#0#VM0NC0NMMNEQ 
  ]6MMFMm 40MN0NMNMMMM#NNMM#^^F0x00ZM 2\WWWMA $MQ7 ,  ^O, 0~q~#0#00g#^ [email protected]&NB6# 
  46B0Nqgg#MMMMMMMMMMNM08~  ",N#M&, mPyN$MQ~D" Q#S ]bp^~~ R#&& -#RB##M&  Q0QM&4 
  46#MMMMMNMMM#MMMMMMNMM   0  ~ /^j0M0 0 0 Q0^ ]BM&W- JN##/#L MM0gE &gBM#&# 
  4L#0M ` 4M0MMM0MMN08    / ~ m p j&WMZ  $ 4GS Z0MM2_ N3,% E B&MMAM0MMN!B 
  ]&#NM_#_jMMN0MMM0MP       ?_$#0&6  } ##w M&g~"m% &y9 4% ^M#MMKBMMM8B 
  ]L#MNMM0MNR0NNM#M^       ^/ KE"R&3   4MZ8  ##&, ^ 3&E S ~##NM0MMN$B 
  4&MNM`^`~&K0##MM         #6~8~   Z#00Q  *&&0m 0 E  ~  QMMMN0MM&# 
  ]&0#N ^ M0&N00~   a    } wB y0 - #m80MN  0000_ & ^-   0#MNMM00&# 
  45p&#_, +0#8&F          QM 0 / p&0NT"`  QM##9Gc^-E m   QMMMMMN0&# 
  ]&QNMN#^NR#0M          Qt+M # ,#0$# #  gWM&# T"f\%-^   QMMNN0N0&# 
  ]C000 0M0#B#R        ~  QAR& K 00#&%  yNMN&0E E " Nt   0MM0MBM#&# 
  ]fM0Q_^^]pD#$     *     4WE4a0 R&GKMmg2M0NM&"F F  m    #M0MM0QT4 
  ]6#0B0MM&00Q8  -  /     #$N&&j8;jN%#sM#NQ&5^&   -^  r r -MMMM&N01M 
  4C#NM~~"M0BN<    ,}     MA#0N0##&0#F0m&0&M0p ,-  ^  t j f 0#MRB#$# 
  ]fRQN * ]0M"     r     _M0AQ2KEER$~ 0N#NM0N6 :    J1 # B8 "0NM0&TQ 
  ]f0#NppgN0gM    p^  ~   ,G&B#&MM~~ ~ _#@,BMH##}j /  ;$ Bt hE 7MM00&# 
  ]68KBMMM0MM&   ,  \    p0MNM##Mq:  jp0M#M0NN8&Z#Q E  !_QN1p0&  0MM#1# 
  ]LN0B`_`MMMT  (% p ~   _#N&0M&maMM~- DM~-79F^00EZR&&MQ \8*"~-!#&  "N&&fB 
  4C#Bf ~ ]M&  ,0#w    mEW&QB00T&~T      &C0&0Q0N& _0F  KTF  #0UfB 
  ]f#M$_#%JM g89`  ,a#' #B#0#NpF        /&&0T}hNQf #8   !&%  0fR$# 
  4L#0 qgQL,t   ,&"  /T #&BM8Q# +      % B'^0 40*#1 D   q#_  w0 10 
  4LpM&#MM#  -u! /  #t- M#QM#QM"    j# \xm&#  T d0 gY   60#Z  :9 B 
  ]&#Mg00 _m^ J~   _&&` 7kBpN#&     ^,E,@E###p & W0g0   &MB\   - 0 
  4&#MM`,DWF ! :   Mm8 {QQN&N#&  ^#00&Q0#M90M#NH% , x ~0   4M& ~\  - Q 
  ]fM0q&M9E 8 #   # ~0 m8000B0Ng  ~M000M&Mp0 [email protected]&  "   7#N&     4 
  ]608>~ : d $   B&~ ^& ~8h4##MAg_    QHy#0, 0m9#0  >t  ]MN&s    # 
  ]&#5` (9 4 m^_m  8& ~ "0 /##8R0#0M0&,   ~g#M0M~ #e   B&   9ANS,  - z # 
  ]&# _0  % K  4MQ ^ET 0NQ#088 L D&0aapa#M#K#8 N$K q,p&&yu_,_  #m*,q&g1 # 
  4&k d9  \z_0  d#N6 #EM&0MNQQ&f   3M0M#QMM0& EF$pQ0M~`   `#x     B 
  ]&& E0!  4rQ' ,0QMMg WB~ _###N#&_p :pqFQMBK7"`C, B0#M~      Ng<g    B 
  4L8 K0i  4$0AK #0M0#M0#Z #pN&MMM0" "}B##M&~,d&qQ1 "~       4pZ_   Q 
  ]6N B^Gq 40N8&\ MMDMQ000# MNMNMMMN& x40k0M gNHxM^ =0mmz_      ~QN4FF^~ # 
  ]fM#Q}-Nm 00##MP~  * ~Mc tB##KBM0V N~^ RM&,FQ     "#N      4Qm ,., 0 
  4& ~ 2 !Qm0#MM~   &  L ~\& M#&J qEh_ #B8 F      &D      #K#, Z1# 
  4fBgQ$g 40&00&    -ExdMWg_ NMN#^"~ ~ ~ N0N#G      QWg     N%BMNf# 
  4&#&&&TZ###M#    - ~  ^  ^#&    N0QM0&, -     0~     ^#q"B6# 
  4L#@&&Q#0&RBH  _g0      %k~    BM000MgNd#r    ~M      M0#^ B 
  4&#0##%QNQ#N  _Q0M`   ,  3`    )QMNMMN8F0ME$   _NN %0 -   4R4- # 
  46#NN0N}_MM& p&BNM   yMEWMw#Y     g ,g#M#/NQ0P  .B0&Kr      B0M 0 
  4NB ` mQ0M&0MMMM5  ,~' &-g&~      #pM0NMM BQ%M! J0NY\     _jppmk fQ 
  ]CB#p&40NBFj#N#8M  /  "^^^ \  <r  $NMN0MM~ #M&-0  N# p,   ,pQM##! p$Q 
  4&#M~my*000N0QNN& r        ) _pMQD& ,  [email protected] \  4_pNMc  pQN#Q0 _0N&B 
  ]6 wpM~QKMBMM#00N B   p,  ~   \q#0N#MBMgjpMMM0M \  MMNQ0_ _#MMM$&#M0M&# 
  ]&#N#Z K#MNMM#Q0M8 r~ ~kNA$p*  x0M0M0&MMB#MMNBMN&F #   &#MM0_ #N0N00N0MMM&# 
  ]fHNN_m0Q&MMMMN#MN_")E_ 4MER&W %QN0M00#M#MMMMMMMN'_M0   400Z##qN0NBM#M00MN&B 
  4f ^Y&QK&800MMNM00Q  "&D#0m0MW *MM0M0MMNBNMMMMM"_gM00$   &B#0MM#NMNMMM&0M0&# 
  4f0X#&00MDR0MM#Q#N0&, Q0&N3w#~QpBM0M0QMM#MM#QjgNM#MM0&   #MQ00M00BM#MMMNMN$# 
  ]f*00M80&# MMNMM0MNM0p,MMK6_ _gMNM#MMMMN&QQN0MMBM0#R" "g  MM#NM#T#MB0N0MMM0TB 
  ]6^ QN0#LM& MMMMMM0MMMM0p#NMpJF~M0M0MQMM#MMM0M0MM#~  *Mq_pd#MQBRMrMM8#MMMMNMA# 
  ^#g___~__~$__^"~~~~"~~~~~~~______7$Z_7"~~7~"~~~7~_____j_~_~^_____"__~~~Z~~Zj_pM_
  p ~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""P~~~~~~~~~qB
  Код:
  ________________________________________________________________________________
  ______________________________**u,______________________________________________
  ____________________________F````"b___________________________gg________________
  ________________________wM~````````&_pq______________________#``]_______________
  ______________________#``.```````,JM~``lq__________________p~```"L,_____________
  ____________________#^#````````_N~   `#,______________j^PL,````M,____________
  ___________________p~!````````_^      N,___________j"  ^&,```1____________
  ___________________&r````````_^       ~m,________j    4_``]____________
  _________________.MT````````p"        "m______#`    "6`j____________
  _________________4 L`_p&,__#`          ~4,_p!      4qf____________
  __________________N !~```B^           ,_]M`       "m,___________
  __________________]m,````F            a         Mp__________
  _________________]```````"Mm_                    F___________
  _________________"4q_```````~Nq_                  F`___________
  ____________________"&`````,*Q&~Nq                #_____________
  ______________________~&_C]&M~```^Mm, _ ___   ,        pF_____________
  _______________________4jM~```````+gF~~"m_ Mc  5       pf______________
  _________________________B`````````&``````4m_\ ( \      p8_______________
  _________________________"f``````.f`````````~&`,,      _*^________________
  __________________________],``````````````````!,*c     pf__________________
  ___________________________I``````````````````+"g^_    j'___________________
  ____________________p~~9___M````````````````````~g^    y^____________________
  ___________________],'[,]uq#M#,,_````````c```````"f   yM______________________
  __________________,gM*N," ],  `7q````````````````],  g~_______________________
  _______________*##~  ~Mc`"p  `&,```````````````], g_________________________
  ________ppg0~~``d  Q  #```#   M,```````````````&8__________________________
  _____wNMMMM8```_6  M6  f```!   &`````````````_F`___________________________
  [email protected]```M6  ~& .f```4   ],```````````p~_____________________________
  ____*#MMMM jg``##    P````*   1`````````,@_______________________________
  ____NMMMM6 j&g`~0Mg_ _aQNm_``*   !````p```p^________________________________
  _____pMM06 JM!``````MM^  ~&,#   &```````#__________________________________
  ____#MMMMp /#Mg`````I  c  &#   /````````$__________________________________
  _____p0MM6_ MM&``_gj'  ]f  *~N, _N````````]!_________________pqe,_____________
  _____MMM0p  #M```M0g  "&  *''`#fM````````]_________________~*&c]_____________
  ______QMM&gf F#g````#&  "\ T'm#__]````````]_____________pP`!Bg`j5j Mm,________
  ______QMMMM , Mc```"kg_  _N6''j6_Q````````p___________#\ 1'T 5g`'7!4 7\_______
  ______QM M#gN& ##``````^MgNFM',#`__J````````[email protected]+-,/F'*wZ,"~^# ^__,_____
  ______`_qMMMMp#'"N6f`_gMM~___~^____#````````1________jC`"[email protected]  ,_,  ^C~r",____
  ________]M^]MMMpgpMMMV'___________*````````]_________!+ij" _NMCNLM&  +\] \____
  ________^__]0~0M0MM'____________a``````````]________g  5 ,g1#WM5MP#, ~ /~,___
  ______________`_______________,/`````p`````p________! #4  #0MWQWW\#&M  &M,I___
  _____________________________pS`````1```,pM_________1+-] +OY&&KK`PgNO6 ! ,I___
  _____________________________!```***~**~____________I'i# ]M$QpDQghLxZx _7N-1___
  ____________________________________________________#  f "W&QM#jM&#' _f^'T___
  _____________________________________________________p=W5  p"[email protected]~k  8]fj____
  _____________________________________________________4g ^B 1 [email protected] J ,l  f____
  ______________________________________________________MgWL3\-,   -y# 4Qf_____
  _________c_______________________________,____,___,___"MNF p^~*NMMgA T ZNNf_____
  ____p#&xMM&64&*#,__f_gp_,4MM_yMg_dpM'"#__~0e_~Mg_"M&__`_g&mM !  ] g MqmP_____
  ____&#p_4f_&__a##_~&"~&.&_'__&/^_]f` # Q6 ]Mf `M# #___`4__FM 46/wF~~&,,#_______
  ____0,`_4f_P_M&+]N_!__* ~MMQ_MNr_]'_NN!^M*^_MN+_M&*`______~L_,#  J,,N~_________
  ________________________q_+~________________________________"__7*~______________
  _______________________~~_______________________________________________________
  ________________________________________________________________________________


  Код:
        ;N&###MW#Z&0NKQ08#K^M$d0MKN000###MMNM0MM0&#0N#BM#M#p,   \Ef   
       ~F0~      w;%3SQg0&NKM000&#MMBN0&[email protected]&&F000MNNMNMNZ\-  10Mg_  
    , ap0E.     &&gQQ0&&[email protected]@QD#0W\      ~8B0#MNM6&   FKNNm  
   - ""~~~     - FG&0M0&MNMQ8##N6  ^~         A##80g_   & ?MMW 
          _g0R##NMNNNM88M"              W0E#00\   "~0#Ky 
       { ,aQKDM#M#NBM&#9                 %0000Q$    OM&Np
       ~MM&MMMR&M&WK#F                  : 4N8KWm   &Q0E
       ,E{{^6/EkB&8M^                   :&QKd&V#$   #N&
      ,n#&p0g1ZmWQ0"^                    -*00M0M8#_   MM
     EqB&RNpM8K0M%%                     D&0KM0RQ#)   4
     mWG&*M#[email protected]^                      ~4B#N0M#gCm-  ~
     QMq&ND#N&&&, C                      X&N&NQMM0Np%  
    XqNQM0MM0&UKK08r                      ^MMN0MMM00M$a mE
   mQ&NDMM0##0MQN##Q&                      "K#M#0NBQM0Q #d0
    [email protected]#NR0#M0M86F                     ~{M0MMNMN0MFN#:#9
    %B8&00NBN&MMMM#Fb-                      M#MMMMM00W0&S^^
   ,E7#&M&MM0NM0M0MB00   mw\         -       -QK0MMM0M#M&0#QM&
   /RT##M#0#00#00MMNQ0ME\   -$#a      E00F\     \",,d#N0MM0MMMNQB0N0Q
    %*qQ0M0NMBMMM0&Q08&\   ,M0B    E&MNM0Q%     ,d&0#@RMMMMMMM0NMM#0
    ^NAN0QMM0NMNM#00M&_    ~q$m!    d\08&      ,&9QG2#MBMMMMN#MM#NNM
    /B#NBM0NMNMM#MMB#0&g,____gQqq80    M u&p_,  _gyB0{  94QWRN#MMMMMM0MN0M
   ,NNNNM0&#N#MN#NQQ&#MMM#MMMMN0&NN    ^*MM#MNMN#NN#MN%   "QD#NM00MNM#M#MM0
   WQ0Z000#[email protected]#QGR#@N#MMMM02::^    73F~MN#MMMM#M8"    ^90#B0M#&#00N0&M
    MFgQM00#[email protected]   ^          "FMM#?       \&M0MMM#0NM0M
   &\RM&N0NMBQMNM09             -           - ^BMM0NNBB&08
   E~"NMMBMMM#&#M5m           --            05/BMMNM0MQWNE
    \Q0#NNM0M#M##m                        VB&M#MMN000MBE
    gNK#M0N#0NMM00:                        4NNMMM#M00M&K#
     "B#N#0M0B0M#m\                       G#MN#BM#000#M \
     #MB0MM##MBNMu                       40N08QNM00N0F 
     #N#M&M0&00#&%-\                     ,N&M#0N#NM0MMQ 
     &00Q#Q0#MM08 ,r          ~          \0QQMM##BM0#8#NM 
     DMN#R#M0V0RE m                   -  *0Q&MNM#B8M0KE 
     #08MRDWQmZ0$ "3                    ^&NMM0EQM0#0Q4X 
     Q06#08BN6 #g  T%                  --:KRN#MM$M00BMMM1 
     8EhD&N0Mp N$\  &~        ,         \\ /MQ0QBB#MNKM%9V  
     D$ NG0K0& #&-   - ^bggq#0&0Q0QQpqgqa       u 4RM#@EB!MQ0#3$M  
     N, 0-FQ08 N9      0EF^7"0MMMMM0MMM   -   } *00B!d0%AbH0 wN  
       # B"&! 30                   ~%  SN80 00>#0& /  
        F N8 =6   #&&&  _,            \   4#M: 0 #N& "  
        # & ~W   4#0' mQ#&:           0p   KA6 0 M$p  0 
     *  m0M9%mm  xgQ#mpb \h&NNM          Qp0   #Q% w  3G   
     ppgN#&%_, ~~~RMM00~ mR&N0!         pBN8N   0T9   GF   
    -(MN&B#BQNNNQ#mm,  _aw9 pB&\         p&00&MMm  M:    t   
  0Qr ^F~?~MN00MDM&Q&[email protected]&Q&E^ #~         gNMMNM#MNA   -        
  M#        ?MKQ#  m Q^        _mMMMMNMN0M0Q  ~\        
  0t  \pdp#&p/1E%  30   \#:       _gNNNMMMM#M0M#M#           
  @#  M0#0NM##MMArQqa9m   [email protected]      RR8M0MMMM0MM0#NM0           
  & ~  ~E#0&NMQ0#$h##KM-  Mf      ^&0N0MNMM0NMN###8           
  3g, 0q_  "^8B00MQNpQNcg8_ NM<      000MM0MO#MMM0##0F          
  "MQqgMMBpqyxL&20#[email protected]#^0M0NNMM:&     0#NNM0M8EM#&0QMq&          
   QMM#&RMMMQMN#N#&&,,_;pgNQMMM'      RM08MNNWd,$w7hB#l          
    ^~RDM0MM0E~~~\?~MFMMNZ`        B0NBQKQ^  ZB#D&          
     \Q#M \ z^-  -          4#0MN$& ~  0Rqp           


  Код:
  M`                 _qgq0pQNgmmKN#NQDNM0y  _-_qpj      7&
          g&NNpygu_     g00MNNMM#&MM0#N0MD0M0MK0gM0QN0#Nq,      +
    $      #0#0000MN00MQA,_qg##00NM#00&0NMMMMMMM00NN#NM0MM0M0QB0g     d
    0      0NNMMNMN0MNQ0#MN0M0N00MNMN#NMMMMMN00M000&MM00MM0N0#M&$#     "
    f     3#&0M0M#MMQ#NNMN#MMMMM#MR0NM0#NNMM0MMMNMM04EB#0MMN00NN&$j    ,
         B0&#00MMN0NM#KMMQ0&NNNBM#MMMMMNMQ0MNMMM&#M0#N#MMBMQ0M&###,    #
         Q0RMD#M0M0K#MMM#NMMM0NBM00QNMMM0NMM0NM#MNQNN##MBM00M0M#M80S   k
         &BMNM0NQMNN&0Q0#NMNNMMMMMQMNMMM#N#MM0N&00M0#MNMNMMMN0NNN&Qj   b
         b#NMNMMMM&MMM0B0N&00MNMMB#0M00#0MMMNMNN#BQ80M&   ^"0MNMM0s   ^
         ^#0#BMM&#0#N#NM0MMMMMMNRNMNZ#8BRNMN#MM00#DM0Nqg    ~RMMM#   0
         apM0NN#&&M#MMBMM#B0MM0BM0NNMM0N&ENMMM0MNN&KB00#M     0M##   %
        g0BM0NN0&00#NMNNM0M&0MMB##MMNM0DQ0X~##0N0BN00&MNNN     0MQ   "
       _g0MB0#0$NK000M0MMM0NMM&0DB0NM0MM&MM& Q#MMMMN00M00A      KH   :
      [email protected]#MN#N##NM##MN0M0000K  MNBMMMMMMM&     , M9   :
     _pMW0#&0MQBW#0#MNMNB0QM0#BN0Q08##&D0NM0 \*MMMM00MMNM6     "0M#   :
     ,BM0QN#M00MQ#M#NMM0N0KM0QM0#@" QNM0N00&#  QMNMM#N0&0pN#,     &-   ~
    mq80#[email protected]#E#MNMMMNN#MMNQ&0M8 %B&MNS "  "0RM00MNBM0#B#Mp8qggge_ /   T
   yQ#M0NR#QN!~## BMB#0M0#MMM0MM8S NMM#8    0gQEp&#NM0N#BMNMBQMM0##N&   F
   #DM#0#NMM! # . M#0NQ0MNM0MN#F jR5      w0#MNM#B0#{QM0#0MNNNQP 0p,   L
   "0MMNMM#W  m6&m#MM&#M&&0B##  Y0       pQMMMMNN#QM0#0##00MRq 0Mx  {
    4#0B0KM#   0 "^0MNNBBMM0#  R  -     >gM0M#MMMM#M0QN0M#M0NN&#&W  m
    ~N0NMM0gr ,_Wm   ~^7ZT   &      ,0WN0&M0*0#MMMMMM000N#B##0#&  /
    MM00B00QpS&&0#d       ##%     _Q#N0M#N& 9M&###MMMB#MM0M0008  E
    ~M00##Q#&0$DQ ^6\m     #0p  $   N&8F^)Mp~ R00#WM0MM00M#MMMM##c  h
     "##QQMNMMM&c    -    00M- q&8k# _80&QM&MN mNN&&QMM0MMMMN00#0MG6  0
      N&00N&NM0NF    _   \NM#g_##M# [email protected]&y#&0N00N#N#0Q##8NMN0#Q  m
      q#B0#N0B0A8       0B#0#&WMM8 #MMNNN0##NMWKMMMMM#M0M0RNMNN#E#N& L
     DNBBWKMK0&B0M&     *$  "7H0M&Q0 gQM0N#N80#MMHMQQBBMMB#MMM0MM#0f&&~ 0
      ~N0M "BQ0M0N#g    &r  pQQM##&:,4##0000NBMKM#0Q0BMMMNM0&#0MM0M&5"N%  
      N##  ^08WM0&yj  /appN#NMNNM08M##M0##N###0#M0M&B0M&MM0#0B0MN##M 7u r
      ~6!   jN0&@M9 s mF&0B#Q#M0N&#QM&M0gMQ0B000Q#R0NNNM#M0NM#M0#0DM6 $ :
      W :_6  \#0M}   0!&0DNNMB#M#000Q0#B0000&0MN0B80M#BMQN#&KMM#M 0B  $ W
    _7j*QMR&m  ~ 2Q&   0Q0m0MMNMB00#0&N8MNN&NN#N00KBM0M&BMRMM&0N#N0M#8   r
    "^  0N#   TA - $&#BM0NMMMMN#0#&####0&MMN##N#NDMK00B0MMNM#NMMKM    
        00w  _WZ~s FE0&#MMBMMMNMN&0B0QMK#B#NRQ0MM#00D0MMN#0M##M0B8    ,
       (d#Mp  7#0 ~-r0q#B#MN0M#M#0MBN08000MQQQMMQMB0##MM0#MNN##0M#    \
      ,[email protected]~&M#A  0rZ#86N#0#BMMNNMMM#N0M#0##0MMM0N0MMMN#NNMM000MNMMM0g    Q
     ~~   3#K&  #g"000\RNQ0N#8BW1~&QMMMN0MM&[email protected]###    E
         ~#B&_ 0M~ x]%Q#MN#0E  0#B#M&&MQN0M0M00MN#00BMM#NM#BMNN00&   x
         4#MWMxR  &&00NNM   #0&0&MM0N0#&BQ0M0#MMNMM0BNN0#N0N0M0_ :_ %
         0F~BB#XT  ZtD08^   4&NM##M#0MM#0N#N#&MN0MN00MN0Q0N#BM0ME \& d
         Eg#&M#&   rM&    &Q&0#N000M0N0#MMM000MDMNN#0N0MN00'~Qg,9T _
         RRKSHZ  ^ {M'     QM0M2M0Q#0MB#&B#0   [email protected]~` 0gp0&8^  -
        &&0KBKE   TT     [email protected]#NM#P^     "$T ,x0&0MM0E  /
       ,^4pN&$E7   M^    + QM#0&#0&KB00D"  {  #* "xQN#MM##N0ME  ,
       mTE&RB&$~       g ~"RKEK00M000ME}- MQgc  %_ N0BNMBN#M#MX  :
      :NZN#AK0D0      / ,m ~rBQgM00N&EE&& mNB0Np  N##b#Q###M0M&0##  ,
     &QW0EEEB0V~\     Zw  \ xg0ME&[email protected],m0M#8#f  K000MN#NN0&N0MH  S
     *#@M&xWN0MEE-  ^   - ~\ ~pQANA##0E00EDNMXf^##B&^#p"K0M0NM0&BB#B##2  %
     #Q$$##BMMF00   -,,Z%"-  mjNR8#M0#QMD&8WO#p9 [email protected] mT#M0M&MMMD0MM&0N9   
     ~#&03MQ#B#Z& }%\GMMMS  ,&XB8##0NN009)!#pLNM&g ~dppNx00Q0M00M#MNN0M#1  r
      ~"&#RKMM0&#,10m&&t/ gH#M0###NN#$" _g0N0N0&Q0EMB#MM#000KQNN#0NB#&#E   
       ~~"B&0yrgDEEEb\ m0QNM#&#DM^" _aQMM0#MMM#KBh"-M&K###0#00M&NMN&B#MM  m
         .#&QgE&0&#Q0M0#M##RM~  gqNN00MQ00#RM#0N&v~ QMM!0NMMMM0N#Q#N0&  b
         g#[email protected]#[email protected]~,xq#&00MBQ#MNM#O4#MNM#r QMHa#Q&0&#0#MNMMMS  7
        %Q0QQ#&0B#[email protected]~`gpMM#&N0N0#&N0#0#0O K#M##$ qQQB0MM##M##NMMM8   G
        NMN&&R0M#M0NMDhpG&QNMM0M0#B00&#NMM$\/~T^R#&_pBMM ##KQ#0N0M##MA   f
        0MN#NA#M009qy#RBM8M88N#0008A0#M##N9  ~~3NM0B00Q ^0&N00##0#EM   :
        Q0#MM00N&0QM00##M00RNQ00NNN0M#&00' _Cr \N0##MN#M, DMNNN#QQ0$   ~
        4QB#MNNNMQ#0NMN&0#KNN00N000&0M#&^  \8~ qQN0M0NM0&0#[email protected]~#Q$XA    F
       ,&0KNN0#0NN##[email protected]#8#NB&0M0D&MF     mp&MQM0#&##M#06 MN&M     
      gr#MM0M00N00Q0NRNNMM0BBMN#M&WMMM^     0M0&MQMMMW&M00&K#B0T    &
     -#^ 0N0BMM0Q#&QMQ&N#M#M&MNQN0M08      gKMM0000MQRBM00#M#&E     h
        ~0NMMR00N#MM0&#BMMBQ800&MM`   m  w#MM0M#M0MMMM0M#000#&     :
        4M#0#M#0BQN00MNMQ#N0##Q$      -NM#0N0&M&#N00B000##B0     -
        ^M&00MNN0RMMDM0#N#NMNY~ w$Vx,   4B0N#M#QM#&0Q#M#0##N0NMm    0
         30#QM0M8N0M0NNN#M#~{,,fWDD0&S_  y0MNMQBBMMM0M0MN0MEZ00M8N    ,
         'MMMMM00MNMM00#ME m$;E7M#qBM#r,0#0#N0MMMMN0M#000M#& ~BMM&    #
          "0MQ0NM#N0M0B&D#%QRZm,M&M###MNDM0NN0MNQ0#RM&NM0MN& M0&:    \
           00MQBMMMMMMZQpQ&7FZ%,[email protected]&QBQR#N0B#M0MNM#MMN&Nc #r     %
           BMMMNQQRQ8~MNMM0L,#T%E%0NM0M0M##0#N00NQ#MN00#MM#f_p&     {
        -   /KM#BB00M0P^NQ#0B#FQg_KM##MNNN##M#MMN#QB0NMMM#NN0N#      $
          mm#&MMUBW0#8.pQ0MQ0N&&#BBM0M0M8###KM0BM0M#BMN#N#MM#w      $
          M&R0M0##&p#M00pWMBN2#0#&00##B#&N0#NMN0MNM00#B0NN0QM9      :
          0KM0NKMMM0MN0N#M#NRN#MMM0#M00M#MM0R#MN#0#MM0N0B00M#       L
                                          %
                                          $
                                          :
  6                                       #
  Nq            -            -             jg0
  Код:
  MNMMMM0N0MMMMMMNMMMMMMMMNMNM00QN#-                :M#0M##N##NNM0
  NMMMMMN0MNMMMM0MMMM0NMM#0#MMN00A{                 "NMNMMMMNMM#0
  MMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMM#MMM0D#B&$E                 \DMN00MMMMM00
  N0M#MMMMMMMMMM0MMNBMMMMN#N00M0KZ&                  #0MNMMMMMMMQ
  MNMMMMMMM00M#N0MMMMMMN00NMB0NM$DQ                 =NMMMMMMMMMMM
  NNMMMM0MM0BMBMM0M#MM0NNM000MM000#                 Q0MMMMMMMMM00
  NMMMMMMMN0MMM0MM##MMM#N0MNN0#M#0#   ^mqp            mj&0MMMMMMMMMMM
  NMMMMMMBKBM00NM00N0MMMMNNM0B0M0&#,   ?MQ_   am&5pJ;     d&MMMMMMMMMMMMM
  MMMM0M#NM0N#MMM0NM#QMMNMM#0NRM#0NWmm&_ , dk7Ny   "g9##N&&M0g, ,M40MMMMMMMMMM#8
  MMMMMMMMM0N0M#M00MMM8NN00RQW00M0MM0N#MN$zr7RKA   ^0$#X#&0MN&0HR890#4M0M0NM0MMN
  MMMMMMMNMMM#MNNMM00N0#MM0M0MM0MN0NM0000MME70&0$,  MMM00&0NNM0W#BQYQM&N#MQMM&QB
  MMMMMMMMM0#MMMMB00#MMBM00NM0MN##M#MB80M0MNM~0M#&^ MK$#m0K0#MN#0#MK##@M&&Bh0##&#
  0MMMMMM0MMMNBBBM#M0#0MK0B000MM0MMQ89^ ~QN#0NG~~  $80&BMWNMQWG2#?00N&&$0NQ$N$ME
  MMMMMMMMMMM#0#0NMNMMB&^j8QB0&#N#BB~  dBMM0t   N0&@QM0NW##N000}WD#F&0M04&QZM
  MMMMMMMMMMMMN00M0B##0^ Qg0##R0MMB#x wpg#&\^   ^4N0KMM^ -4n,$$"$WMQ&D$,EF0gR0
  [email protected]&ZQ800E\  ~p##&0MNM #kAB0DNqz ~M8&Lgp&&D#&
  MMMMMMMMM0MMMM0MN&0M#00M9"QRA0d9#5:O00MMML{  \$FdMM&Ff $M&WQ###8gGm G#W&>&NNBC
  MMMMMMMM0NM0M&K0#&[email protected]&NN08M1 w&G~~\ .~\)M\MNK# /&N&^^ ^N&BNM\ @&###A(D 
  MMMMM#NM00MMMNBMN00#NMggND}8~~        ~%/%MMD #Z,Tt ,MG8z&M&N&\~"K###TBT
  MMMM#M00M0M0N#KNBN#QNDN#N7          G~#M&- \kF~% QMM0&KEz0MES [email protected]~& 
  MMMMMNMMMMMNMN0MM0M#NNM0           ^:MM&5 :p~6f&z#0N0#0N%0$&Mp -&0SG 
  MM0MMMMMMMNMNQ0M0MN0##P         -,,r:^ 0, MXFE 41#MN##NMg-^!&W  &&rZ\
  MMMMMMM00M#M0NB0BM#ME          "BX&  #MM&09 ,W4NM#00MNm 0#p& j#0!t
  MMM0NM#N&MNM##QMMBRRn          d00- \ E4A#9  - 0~0##MM# -Q&HnQ&A0& 
  MMMMMMM#N#&MM0BMMMh$\           &pm&  ~EQ00-:   \#MMN$ #ZEZ&&#g$0-
  MMMMNMMM#&DMN&0NMZ9           -0&pE  7#00T     ~  w,h6F~ w0%&^
  MMMMMMQBMN000MNM&$/           .b0008,  gW^b-      - 1Qf zTmm0R
  MMMMMB0MN0M000#0#0m           [email protected] ,#g(5;W8      0Mr#a~ hMM 
  MMMMMMMMM#00&0N#&Mhn            \DKpCK#B0#NAZ^      G00&0&% j8F:
  MMMMMM0MNMMMM0B0A$#S            ~MD#MM&NN#&E     dM#00Ejg6mGBMM9
  MMMMMMMMM#MNM0#[email protected]             B0#NMFN#M#N8QgfQQO\ P:p#kM&&&&HL%%
  MMMMMMMMM0M0M0Q0##Nb-             MQM##C#Qm&W$08E}^- [email protected]#ENN#Z8B0g
  MM0NM0#NMMMNMMM0MN#$-           - ,/5&M00Q&1M,\f -TqpM0##E%#E%TGM,m
  MMM0MM#0NR0B#0MN#M0&      g//gq8AgQrmp:rW&0#3&&#r6r00~\,,q0M$NNM8%Q:pq#ZT0D
  MMMM000M00NQN##0MM0L       ~~0#NN0#Qg#QKRZ040Qb&,,%{gpBNMMQN#MQmr*&QQg^/0$
  NMMM0MMMMNM#NMK00N00&         ~#N0&00C0M0&{MW9{,pMNMM&MM88p0!r m0&Gjb0K
  MMMMN0M0MMMMBM0M0#N#E\           DB0#Z40gM0h_Q0MMNMjMMM50MH~ #BM#pM&0#
  0MMN#NBMMMQ&R&M&R&#d%L        pz  mK#ZQ~g0B:6gBMMM00QMMMQMMA^,#M0NN0000M
  NMMM#MMMM0M9#0MM0Q0#E&      ^,ZMN&#N#Q&R&M0EN0Q0MMMNNMMMABMMMKKNMMM0N0$MBN
  MMMNMMNMMN8Q00#QN0B&Q1       -JDB0##N0Q0M00#NMMMMN0#0MM###MME0MMMMMNMMM0#0
  MMM0M#MMMMBNM00MMNQ0$Kb        `E0NNM#0MMMRD#MMMqNMMNDNMN#$&MMM0MNMM0MQMN
  MM0MNM0MMNN0NMMM#B##Q##&        8##MN0M#&N#NM&0MMMMMMMM0N0MMMMMMMMMM0NMQ
  NM#MMMM0MMN0MM0MM#MNMZW&;        wNMMMMM#N0MM0#MMMMMM00MMM&NMMMMMMMMMMMM0
  MMM0000MM#0#KM0MNM00BMNQ&g_      /Q0MMMMMMMMMMMNMMM&M0MMMM0##MMMMMMMMMMMM#&
  MMMMMM#M00#M0#QMQB#W#M#M###8a%pru&r6pgBMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMM#MMMMMMMMMMMMMMN
  MMN0MMN00#BNN#M0MNMM&NQ#0N#&B8#800MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0
  NMMMMMM0MM###&#Z4M0MHZQNN8MM##B#NN#00MNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQ
  MM#MM00MNK&###m#B&#[email protected]&&#0#MMMMMNM000M#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0M#M
  MM0M0MMM0NMMM0MM0M#04#P^$E0#080MN&WM0R0B#0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#0
  M0MMNN##MNN00KNNNNQ$4h/  ^E&BMT#A0&M##MM#NMMMMMMMMMMMMMM0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  N0M0N#MMMM00MM0MKNKTm    ^-%Z~~9M88N#NN##NNMMNMMMMM0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMBM0MM0
  MM##&0MNMMMMBQ00KB0%u         "^NNT~0MNMM#N00MMM#MMMMMMMMMMMMM0000MMM#&
  MN00M0N0MMMMMM0M#E#T \         BT% ~M0M0M000MMMMMMMMMMMMM#NMMNM00MM08
  0MN0#WN&M#BNMQR0M$&              `M&00N#0MM0MMMMMMM0MM&MN#0##D0MNM
  Вам осталось лишь догадаться, кто есть кто (=
   
  1 человеку нравится это.
 2. Re: Псевдографика или ASCII

  Shelda, ты, хз, Kamaris, хз :smile:
   
 3. Re: Псевдографика или ASCII

  Код:
   
   
                      \q                    
                   mH   _ *4                  
                   __p+g8H#& yan                 
                   #0Y ##0# 0Q$                 
                  _ ##p ###& ?#&                  
              __c  ' ]0B F~#f Q#&y,  .m,             
             p8~F0g  ^k "V  4  ~##  B4W#g,            
            _g0f y DQf  0p&m&,y#p#gx9~  j0&0#"*&L           
           _m&^`g `y #W  ^#Hf8&K8K2006  jQ0#&` ~ #Qg          
          gQ~0& && ^_m#T   ##[email protected]&  0R0R  B&0##Q_         
         ,&@g ,` _A*~            ^##g #0{` 080        
         yWS ~H j#F^               ~&# D jF 4#_       
        _#K "\_~j#f`                 ^QA #6=5^0g       
       ,###Qa ^p8                   0&,,_#4 #q      
       _0T ^; gBF                    `0&~^ K #6      
      _Q#B0g \R^                      Ky ]BB&&     
  mmmqpK #$ `^'q#" pgm8guWggrpgw0gmD#Qgbm4p4&*&xmggR#6p*qdp0O, Q###&&00n *0&\pgpg
  0&&8S! #08g^8p& g0AK&##[email protected]#4#0K&ED0&W0BB&ZE#K&p#ED00KW0&#08&#f 40#0QRQ#z h#K0&#K
  [email protected]&$ _W~~~6_D' jBRW00""^ ^`^  ` ^"`"~^~~ ""^~' __,        `^` ` ~00g
  0WWp+ B w&q B6 #$Q#P _gqBqW&Qm&gy_gaqpgpgggagqpgpQ#0000&###&Q0pQ8Q&Q##DQ&#"-m#&
  BRQA 4#g ~"_# &&H _p0##B0#[email protected]##8#799R#*@0D#0RW##[email protected]##F&B&R&00"" m8&$
  #Q#- QF]P4m0 0K0 ##&9" "QH0 __  _      ]8 , __   ,p#Q&#" j, BB0#Q
  #QE # ? ."E ]&XE p0~ ,mO #K2 ^"0#^ ~  ' _ _a #& [email protected]&#7~ _gQ#&#^ _qRQH @#BB&
  WF8 4#=m__]$ 90Z F a#f~ _#@ _mp y& D ,0 # 40 #" ,yA&#0~  QR000#Q ]$00Q
  B0m 0P W40Kf 0Q6,  " _q0~ _D"^06 p' j! 3-,d&,yB5  ,pZ#K"" a0F Q000#0& 40&#
  8# # wpg_Q *Q0q# ,gg##' [email protected]  H'p#pa& _0B0F#@ jK_pQQB0F" _m0&QA ]#@0BA0! &#0p
  && 0#&080# ]Y0#8 7000#, y& _g#`gW~`jQ&^~~  _K0&[email protected]` _p8QZD&&K# ]00B##0f K&4B
  E& 0&, ~40 #0k#WE ~B&0 KB0^ [email protected] #~   ,Q&000~` _m3##gQQB4#R0 ]0000#BT $00#
  #2 #6`gm 0 7&&W##m &QQ&#Q  pf 8'   _mQQ80&^ w#0&0R#00#A0b#W 4#@BQ#Q& DG0#
  #K RpF~"## 0Q#` ,8Z## 48&a#^   ,,q&QBP^_#0E 9&0&#KR8Z00D&&Q ]W##BQB6 B8R&
  B&, 4#  #f G~ yp##&QBT K#^ " _yg0Q##^ &&##Q# #&#G&#0d#QB&0% [email protected]&Q0 #0BQ
  AQ# B&_  &6 <A href="mailto:[email protected]"_0QQ">[email protected]"_0QQ    ,y#[email protected]~  B  ~Q0Q B7Q#00#&&0#D~ #0Q00B0 x*#&D
  W#& 0&qp#' ,[email protected]!  8QQ5 ` _Q000K!~y&0g&pgf 0t ~0Q& 0Q###8BW&QKB _A~&Q006 d0&#Q
  $&Z6 #WBV y&08  0QQQ  ag#00#P  Q00B0&0L mY 0AQ 0WB#[email protected]! Q *&XQ$' BK&0#
  &&&X ]#~ q88 - _#000$g0B##0Q0 &G ]B&0Q0#0& `#8 `00 #p0KZ##mK# ]8_, ^^# mG&#0#
  QQ#B_ ~ a0F / ,&8800&0#@" ]@& 07 p&#Q#000#g !" ;  &000G&&&0 R~,"&g0^ Kp0AQ0
  &Q#@E BQ!  qB0Q#0&7"  # # _m00#000&[email protected]&m _j   &AQ&00#&} QA_ ~08 wZ&##B&
  0#k08 =#0t _g##0#0F" __*GK )  ^&^ "0K#00F^  ~'   D&#0A#@$ j0 D0y_Q^ 0####0W
  0#4## ^00#&H00#@~ 0mW&#0# 6 _ dk, "#P` q#&} s  g&#A##Q% jV ^ "QQ8 g#QBK$0D
  0QRR8 #000A"~ _y, ##hQD&0& " j ~#4# = 0#& p&mp g00&#F' qH p&g 0& p#B0##KD0
  &#Q0g#_   ,g&0&#g ~KB&#0B% ^Q##g "' , ~ g&##Q' W0X#AS ,#P * #00 j2D#&0GK##
  &Q00HDQRp "K0&##BQ0& =0K&W5p ^B#A#p_ar~~map###[email protected]^ W&K#0~ pKV"&q _#F _###&D&#&Q&
  &#Qb&gD0B& ^000&Q&0&0r ~&##&A_ ^R#0A   0000' [email protected]` _#F$ 'y#p0T %D#&000#K#D&
  &Q#&&ZZQ&20 R008#0&00&e "&hB#p "*X  _ K~~ ,gB0T [email protected] u #, 4#^ jKAD&0#&&0#4&
  &B0#&#h#K0#K, ~#00Q0&b0#Qmg "FXRKa, ~"~  y:9H"^ _g#! _q a lmF Q00Q0&00#800#0
  0WQ04&00#&qA0m *00#Q#[email protected] "#&a_  `"~\+f*+ ^ ,,[email protected]"_1 00n p#^ pQK##88&&Q#&0#&0
  0&O0H&K0Q0K#p&00 B0Q&0-_Q#[email protected],__ppggp&@Z~"_ ~~#& 00#@ aQ&0EQ4#8##DH0Q#R
  0Q#&S&#&QQ&0&&Kp&a '*&Qc~&[email protected]' 4$ 8~7~7~"8^^~#0, p # =c &m#~ RQ&0&B&8&##gQQ0#Q#8
  0#&8g0#&KR#&Q4##0W&p ~W&pf p ]L ~ Q aBpt #F'# 0 "[EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]` ,mQ&D#AQ&*#0&Q##&4&#Q4
  [email protected]&4&Q#&&00Q#[email protected]&p_ ~#Q&qj "T Q , #0$ BggF_pp&0W^ g&#&U4#&#Q#KQ#D0*00&k&QO
  0QQQ&K&#4#Z#0&&D&#B&K#Q&&,  "7#0&m0pjygQgpB#0&85"` %0&#B00&&K09#&00Q#8&&##&k0&
  K#08dQ0Q#b0B#K#0&##KB8#X&D##pq__   ~`^^`   _,\pWAARQG0&#Q0SBD&8&D80BX&QQQ&&A
  0#[email protected]#BKQZ#[email protected]&##BQ0H0&#G&0U##mAQ&#0gg\&mmgR&#[email protected]#B8#[email protected]#&@&0Q0#&00#0*g#&0#
  
  Код:
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?"` #MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNM&~    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#M0$`      BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBf       MMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#  8, __,aa RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&g0#0M0MM#NM' QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#KMMMMM&_  400MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#` [email protected]  40QN0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0  "M#   D 0MM0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#MMM&  ~\    gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0MMMM5      g#MMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM      00MM0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&6     QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1     #MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNO+    NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM##f    4NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMgZL    p0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM00M#$Bm -BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&Q,   #MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%"    0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#W,   _MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0Qpg  0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM00#F  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8  4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNggQNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM` _0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM' gN!  NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMV ,MF^   "MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM^ y0  pM  RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0,p#0 ,,^  _ ~0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&~_#8  gM  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBN0   `   "MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMpqp      "~MMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMc _mgg     ~M0NNMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM##qMMMM#       ~M0MMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0M0MMMMQr       "#0MMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0MMMMMMMM#        "#MMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLp/       BMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#&p      QMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&e     wMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM   '^7M0MMMMMMMMMMMMMMMMMN&    BMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM^     `"7MMMMMMMMMMMMMMMMggq   qMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#~        4MMMMMMMMMMMMMMMM&s  #MMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&    *W0WQ_   ^MMMMMMMMMMMMMMMMM0pQNMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0      ^!   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#M%          MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX   qMmm      MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQ   "##R&m   _ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0&      &p QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#        gMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0F  ,mypp    ]MM0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM\  NNMN0&p   ]MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8   ^~~MMNMQ\ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#%      7#u0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN#gahh    qQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNpN#Qgp,  0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNg_#0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
   
 4. Re: Псевдографика или ASCII

  Вторая в последнем сообщении по-моему - Муська =)
   
 5. Re: Псевдографика или ASCII

  Ой, ТЬМА!!!! =)
   
 6. Re: Псевдографика или ASCII

  Здорово! :smile:

  1-Shelda
  2-ты
  3-Тьма
  4-Kamaris
  5-по-моему Гали...
   
 7. Рисунки символами

  МЕДВЕД
  _________$$$$$$$$$$___________________$$$$$$$$$$$
  ______$$_______$$_$$________________$$____________ $
  _____$______________$______________$$_____________ _$
  ____$_______________$__$$$$$$$$$$$$_______$$______ _$
  ___$________$$______$$$__________________$$_______ $
  ___$________$$$$_______________________$$$_______$
  ___$________$____________________________$______$
  ____$$_________________________________________$$
  ______$$______________________________________$$
  _______$$______________________________________$
  _______$____________$___________________________$$
  ______$_________$$____$$$$________$$____$________$ $
  ______$____________$$_$___$______$__$$_$$$$$______ $
  ______$______________$_$_$______$_$_$____________$ $
  ______$________________$$$__$$$__$__$_____________ $
  ______$______________$___$$$$__$$_$_______________ $
  _______$____________$____$$$$$$$$____$____________ $
  _______$___________$________$$_______$____________ $
  _______$___________$______________$__$___________$
  ________$__________$__$$___$$__$$____$__________$
  ________$__________$_______$___$$___$__________$
  __________$$________$_______$$$$___$______$$$$$$
  _______$$$___$$$_____$____________$_$$$$$$$_____$$
  _____$$____________$$$$$$$$$__$$$$$_________$$____ $$
  ___$_____________$$_________$$__$_____________$___ __$
  ___$$$________$$$_____________$$______________$$$_ ___$
  __$_________$$_$_______________________________$__ $__$
  _$_________$__$$$$$$_________ ________$$$$_$$__$______$
  _$$$_______$_$______$$___I LOVE YOU___$$_____________$
  ___$_________________$________________$$$$________ ___$
  ___$$___________$$$$$$_$_______________$___$$$____ ___$
  ____$__________________$________________$_________ ___$
  ____$$$__________$$$$$$______________$$_$$$$$$____ __$$
  __$$___$$$___________$__$$__________$$___$______$$ $$$$
  _$________$$$$$$$$$$$$____$$______$$_______$$$$$__ _$$$$$$
  $$____________________$_____$___$$______________$$ $$$$___$
  _$____$$$__$$$________$______$$$_______________$__ ____$___$
  $$__$$________$________$______$____$__________$___ ____$___$
  $$__$__________$_______$___________$__________$___ ____$___$
  _$__$__________$_______$___________$__________$___ ____$___$
  __$__$_________$______$$$$$$$$$$$$$$$_________$___ ____$___$
  __$$_$$______$$_______$______________$_________$$_ ___$___$
  ___$$__$$$$$________$$________________$$_________$ $$$___$
  _____$___________$$_____________________$$$$______ _____$
  ______$$$$$$$$$$$___________________________
  Play Boy Rabbit
  ##_______________________###
  ####___________________####
  #####________________#####
  ######______________######
  #######___________#######
  #######_________#######
  _#######______########
  _#######____########
  __######___#######
  ___#####_######
  ____########
  _____#############
  _____###############
  ___############___###
  ___###################
  ___####################
  ___###################
  ____#################
  ______###########

  Круто
  _______________,$$$$$,
  ______________$$$$$$$$$
  _____________$$$$$$$$$$$__________________________ _______,,
  _____________$$$$$$$$$$$$_________________________ _____$$$$$,
  _____________`$$$$$$$$$$$_________________________ ___$$$$$$$$
  ______________`$$$$$$$$$Z$______uuu_______uuu_____ __$$$$$$$$"
  _______________`$ZzZ$$$Z$$$___$$$$$$$___$$$$$$$___ _$$$$$$$$"
  ________________`$$$ZZZ$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$__ $$$$$$$$"
  _________________`$$$$$$$$$$_$$ZZ$$$$$_$$ZZZ$$$$_$ $$$$$$$
  ____u$$$$$$u______`$$$$$$$$$$_$FRIGA$$_$$$FRIGA$_$ $$$$$$"
  __$$$$$$$$$$Z$_____`$ZZ$$$ZZZ_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$ $$$$$"
  _$$$$$$$$$$$Z$$$$__$$$$zzz$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$ $$$$$"
  _FRIGA$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ZZ$$$$_$ZZZ$$$$$_$ $$$$"
  ___"$$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$ZZ$_$_$$$$$$_$ $ $$$"
  ________`$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$__$$_$$$$$$_$$ $$"
  __________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,``"`,$$$$,_",$$$$$$ $"
  ___________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$ "
  _____________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$"
  _______________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$"
  __________________"$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$"
  ___________________"$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$"
  _____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"

  Конопля

  $_____________________$_____________________$
  $____________________$$$____________________$
  $__$_________________$$$________________$___$
  $___$$______________$$$$$_____________$$____$
  $____$$$____________$$$$$___________$$$_____$
  $_____$$$$$_________$$$$$________$$$$$______$
  $______$$$$$$$______FRIGA_____$$$$$$$_______$
  $________$friga$____$$$$$___$friga$_________$
  $___________$$$$$____$$$___$$$$$____________$
  $__$$$$$$$______$$$__$$$__$$$______$$$$$$$__$
  $______$$$$$$$$____$$_$_$$____$$$$$$$$______$
  $__________$$$$$$$$$_$$$_$$$$$$$$$__________$
  $_________________$$$_$_$$$_________________$
  $_____________$$$$$___$___$$$$$_____________$
  $_____________________$_____________________$

  АСЯ

  ________________33_______3333333__________________ _
  ______________3333333__3333333333_________________ _
  _____________3333_33333333____3333________________ _
  _____________333___333333______333________________ _
  _____________333____33333______333________________ _
  _____________3333__333333______333________________ _
  ________3333333333___3333_____3333333333__________ _
  ______3333333333333__33333__3333333333333_________ _ _____3333____3333333333333_3333333____333_________ _
  _____333_______33333333333333333______333_________ _
  _____333_____3____333333333333___3333333__________ _
  _____3333__333333333_____33333333333333___________ _
  ______33333333333333_FRI__33333333333333__________ _
  ________333333333333__GA__333333333333333_________ _
  ________3333333333333____3333_________333_________ _
  _______333333333333333333333333________33_________ _
  _______3333333333333333333333333_______33_________ _
  _______333333333333__3333__3333333____333_________ _
  _________333333333___33333___333333333333_________ _
  _____________333______3333___3333333333___________ _
  ____________3333_____33333____333_________________ _
  ____________333_______333333_333__________________ _
  _3333_______333___3__33333333333__________________ _
  333333_______33333333333__3333____________________ _
  333333________33333333____________________________ _
  _3333_____________________________________________ _
  __________________________________________________ _
  __33__________333333333___________33333333_____33_ _
  333333______33333333333333_______33333333333_33333 3
  333333____33333333333333333____3333333333333333333 3
  333333___33333333___33333333___33333333__333333333 3
  333333___333333_______333333__3333333_______333333 3
  333333___333333_________333___333333________333333 3
  333333__333333_______________333333__________33333 3
  333333__333333_______________333333__________33333 3
  333333__333333_______________333333__________33333 3
  333333__333333_______________3333333_________33333 3
  333333__3333333________3333___333333________333333 3
  333333___333333_______333333__3333333_______333333 3
  333333____33333333__33333333__3333333333_333333333 3
  333333____33333333333333333____3333333333333333333 3
  333333______33333333333333_______33333333333_33333 3
  _3333_________333333333____________3333333___33333 3
  _____________________________________________33333 3
  _____________________________________________33333 3
  _____________________________________________33333 3
  _____________________________________________33333 3
  _____________________________________________33333 3
  _______________________________________________333 _

  Smile
  F^^^^^######^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^
  ^R^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^
  ^^I^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^
  ^G^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^
  A^####^^^^^####^^^^^^^^^###^^^^^###^^^^
  ^^###^^^^^######^^^^^^^###^^^^^^####^^^
  ^####^^^^^######^^^^^^###^^^^^^^^###^^^
  ^###^^^^^^^####^^^^^^###^^^^^^^^^####^^
  ^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^
  ^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^
  ^###^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^###^^
  ^###^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^####^^
  ^####^^^^###^^^^^^^^^^^^^^###^^^^###^^^
  ^^###^^^^####^^^^^^^^^^^####^^^^####^^^
  ^^####^^^^######FRIGA######^^^^^###^^^^
  ^^^####^^^^###############^^^^#####^^^^
  ^^^^####^^^^^###########^^^^^#####^^^^^
  ^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^
  ^^^^^^#########################^^^^^^^^
  ^^^^^^^^#####################^^^^^FRIGA

  Coca
  |^^^^^^^^^^^|______ ПРАЗДНИК
  |_____ПИВО_____|','''|'''''''''\____,, К НАМ
  |_______________| _|'____|____| ПРИХОДИТ
  *'(@)'(@)'''''''|(@)(@)******|(@)*
  |^^^^^^^^^^^|______ ПРАЗДНИК
  |____ВОДКА_____|','''|'''''''''\____,, К НАМ
  |_______________| _|'____|____| ПРИХОДИТ
  *'(@)'(@)'''''''|(@)(@)******|(@)*
  |^^^^^^^^^^^|______ ПРАЗДНИК
  |___ПОРТВЕЙН____|','''|'''''''''\____, , К НАМ
  |_______________| _|'____|____| ПРИХОДИТ
  *'(@)'(@)'''''''|(@)(@)******|(@)*
  МЕШАЙ С КОКА-КОЛОЙ!
  Стенка
  __________________________________________________ ____
  _|____|____|____|____|____|____|____|____|__ Услуги _|____|
  ___|___| бицца |__|____|____|____|____|____| флуда |____|_|
  _|____| галавой |____|_____| сдается |____|___|___|____|___|
  ___|___| сюда |___|____|_ рекламное _|__|___|___|___|____|
  _|____|____|____|____|___|__ место __|____|____|____|___|_|
  Пистолет
  -----_¶_________________._
  ---/________\___/________|]
  --/__==O_______________/
  ---),---.(_\(_) /
  --//_¤_),------
  -//_¤_//
  //_¤_//.

  дельфин
  __________s§§§§ss.__.ss§§§§§§§§§ss.
  ____________?§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s.
  _____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s
  _____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§O§§§§§s
  ____________s§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§s
  ___________s§§§§§§§§§§§§§§§§§§?§§§§§?
  __________s§§§§§§§§§§§§§§???'
  __________§§§§§§§§§§§§??'
  _________s§§§§§§§§§??'
  ________s§§§§§§§§?
  ________§§§§§§?'
  ________§§§§§'
  ________§§§§'
  ________§§§'
  ________§§§
  ________§§§§ssss
  ______s§§§§§§§§§§§s,
  _____s§§§§§§§???'
  ____§§§§???'
  ___§
  СССР
  0000000000000000000000___0000000000000000000000000 00000000
  0000000000000000000000000_____00000000000000000000 00000000
  00000000000000000000000000000_____0000000000000000 00000000
  00000000000000000000000000000000_____0000000000000 00000000
  0000000000000000000000000000000000_____00000000000 00000000
  00000000000000__________000000000000_____000000000 00000000
  000000000000___________000000000000000_____0000000 00000000
  0000000000___________0000000000000000000____000000 00000000
  000000000__________0000000000000000000000_____0000 00000000
  0000000___________000000000000000000000000_____000 00000000
  00000___________00__00000000000000000000000_____00 00000000
  0000___________0_____00000000000000000000000_____0 00000000
  000000_______0000______0000000000000000000000____0 00000000
  0000000____00000000______00000000000000000000_____ 00000000
  000000000000000000000______000000000000000000_____ 00000000
  0000000000000000000000______00000000000000000_____ 00000000
  000000000000000000000000______000000000000000_____ 00000000
  00000000000000000000000000______0000000000000_____ 00000000
  000000000000000000000000000_______00000000000_____ 00000000
  00000000000000000000000000000______000000000_____0 00000000
  0000000000000000000000000000000______000000______0 00000000
  000000000000000000__0000000000000______000______00 00000000
  0000000000000000______000000000000_____________000 00000000
  000000000000000_________000000000000__00______0000 00000000
  0000000000000_____0_________00000000________000000 00000000
  00000000000____000000_____________________00_00000 00000000
  00000000______0000000000________________0_______00 00000000
  0000000______00000000000000000____00000000______00 00000000
  0000000_____00000000000000000000000000000000___000 00000000
  00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000
  00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000
  00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000

  Half-Life
  ___
  |__ \
  ---\-\
  ----\-\
  ----/--\
  ---/-/\-\
  __/-/--\-\__
  |__/----\__|

  Гомер
  ````````````````````````````````__
  ``````````````````````````````_//_\\
  ````````````````````````````,"````//"..\
  ```````````````````````````/``````````\
  `````````````````````````_/```````````|
  ````````````````````````(.-,--.````````/
  ````````````````````````/o/``o`\`````/
  ````````````````````````\_\````/``/\/\
  ````````````````````````(__`--'```._)
  ````````````````````````/```-.`````|
  ```````````````````````(`````,`-.``|
  `````````````````````````-,--\_``)`|-.
  `````````````````````````_`.__.'``,-'`\
  ````````````````````````|\`)``_.-'````|
  ````````````````````````i-\.'\`````,--+.
  ``````````````````````.'`.'```\,-'/`````\
  `````````````````````/`/`````````/```````\
  `````````````````````7_|`````````|```````|
  `````````````````````|/``````````"i.___.j"
  `````````````````````/````````````|`````|\
  ````````````````````/`````````````|`````|`\
  ```````````````````/``````````````|`````|``|
  ```````````````````|``````````````|`````|``|
  ```````````````````|____``````````|`````|-i'
  ````````````````````|```""""----""|`````|`|
  ````````````````````\```````````,-'`````|/
  ``````````````````````.``````````-,`````|
  ``````````````````````|`-._``````/`/|`|\`\
  ``````````````````````|`````-.````'`|`||`-'
  ``````````````````````|``````|```````--'|
  ``````````````````````|``````|`````````|
  ``````````````````````|``````|`````````|
  ``````````````````````|``````|`````````|
  ``````````````````````|``````|`````````|
  ``````````````````````|``````|`````````|
  ``````````````````````|``````|`````````|
  `````Гомер````````````)`-.___|`````````|
  ````````````````````.'`-.____)`-.___.-'(
  ````Симпсон```````.'````````.'-._____.-i
  `````````````````/````````.'```````````|
   
  1 человеку нравится это.
 8. Ответ: Рисунки символами

  не лень же было кому-то) его бы терпение и упорство да в нужное русло)
   
 9. Ответ: Рисунки символами

  Динамо-машину на электростанции крутить)))
  А вобще я когда-то видел прожку, что обычные картинки в символы хирячит, даже с цветными. Название б вспомнить...
   
 10. Ответ: Рисунки символами

  Здорово)) только вот столько времени надо... нда.. и не жалко времени то было??? )))
   
 11. Ответ: Рисунки символами

  А мне нравятся подобные рисунки))

  [email protected]@[email protected][email protected]@@_____
  [email protected][email protected]@[email protected]_____
  [email protected]@[email protected][email protected][email protected]_____
  [email protected]@@[email protected]@[email protected]@@@@__
  [email protected]@@@[email protected]@[email protected][email protected]@__
  [email protected]@@@[email protected]@[email protected][email protected]__
  [email protected]@@@[email protected][email protected]___
  [email protected]@@@@[email protected][email protected]___
  [email protected]@@@@[email protected][email protected]__
  [email protected]@@@@@@[email protected]__
  [email protected]@@[email protected]@@@@[email protected]_____
  @@@@@@@[email protected]@_____
  [email protected]@@@@@@[email protected]_____
  [email protected]@@@@@[email protected]@_____
  [email protected]@[email protected][email protected]_____
  [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]@_
  [email protected]@@@[email protected][email protected]@[email protected][email protected]@@@@__
  [email protected]@@@@@[email protected][email protected]@[email protected]@@@@@@__
  [email protected]@@@@@@[email protected]@[email protected]@@@@__
  [email protected]@@@@[email protected][email protected]@@_
  [email protected]@[email protected][email protected]_
  [email protected][email protected]_____
  [email protected]_____
  [email protected][email protected]_____
  [email protected]@[email protected]_____
  [email protected]@_____


  _____________########________________
  ______________##########_______________
  _____________############______________
  ____________##############_____________
  ____####____##############_____________
  ___########_########__########_________
  __##############__##___########________
  _##############___#_#_#####_#####______
  _#######___####_#__#____#####__#####___
  #######____####____#_#__#####___#####__
  #######_____###_#__#_##_#####____#####__
  ######______###_##_#_##_#####_____#####_
  ######___##__##_##_#___#####______######
  ######__####_##____#_###_###______######
  ######_#########___###___##_______######
  _#####_#####__###__##_____##_____#######
  _#####_#####____####_______##___########
  __###___###_#_#__##________###__########
  _________#__________________##__########
  _________##___#_______##____##__#######_
  __________##_________##____###__#######_
  ___________###______##_____##____#####__
  _###_________########_____##____________
  __###__________####_____###_____________
  ___###___________###___##_______________
  ____###_________##########______________
  ____###________###_####_###_____________
  ____###________####_###_###_____________
  ___####_________###_###_##______________
  __#####________#_###___##_#_____________
  _#####________###_#######_#_____________
  ######_______#####_#####_##_____________
  #####_______#######_____###_____________
  #####______###############______________
  ######____#################_____________
  _#####_####################_____________
  __###_######################____________
  ___#_########################___________
  ____##########################____###___
  ___####################_########_#####__
  __#___#########_#######_###############_
  _#_###__#######_########_##############_
  ########_#######_#######_###############
  #########_######_########_##############
  ###############_########_###############
  ##############____#######_#########

  ....ღღღღღღ......................ღღღღღღ
  ..ღღღღღღღღღ............ღღღღღღღღღ
  ღღღღღღღღღღღღ....ღღღღღღღღღღ
  ღღღღღღღღღღღღღ.ღღღღღღღღღღ
  ..ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ
  ....ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ
  ........ღღღღღღღღღღღღღღღღღ
  ..............ღღღღღღღღღღღღღ
  ....................ღღღღღღღღღ
  ........................ღღღღღღ
  ...........................ღღღღ
  ............................ღღღ
  .............................ღღ
  ..............................ღ
  ............................ღ
  .........................ღ
  ......................ღ
  ..................ღ
  .............ღ
  .........ღ
  ......ღ
  ....ღ
  ......ღ.......................ღ....ღ
  ..........ღ..............ღ...............ღ
  ..............ღ......ღ.....................ღ
  ...................ღ........................ღ
  ................ღ.......ღ..............ღ
  ..............ღ.............ღ....ღ
  .............ღ
  ...........ღ
  ..........ღ
  .........ღ
  .........ღ
  ..........ღ
  ..............ღ
  ...................ღ
  ..........................ღ
  ...............................ღ
  .................................ღ
  .................................ღ
  ..............................ღ
  .........................ღ
  ..................ღ
  .............ღ
  .........ღ
  .....ღ
  ...ღ
  .ღ.............................ღ....ღ
  ღ..........................ღ...........ღ
  .ღ......................ღ................ღ
  ..ღ...................ღ..................ღ
  ...ღ....................................ღ
  .....ღ................................ღ
  ........ღ.........................ღ
  ...........ღ...................ღ
  ..............ღ..............ღ
  ..................ღ.......ღ
  .....................ღ..ღ
  .......................ღ
   
 12. Ответ: Рисунки символами

  _______________##??#
  __________________########
  __________________###??####
  ______________#_###????#####______###
  ____________##########??????#####?###???###
  ___________####???####???######?####????######
  __________####???####??#############???########
  _________####???#####?#??????????###?###????????####
  _________###???#####?##??????#######?##??????????####
  __________###??####??##????##???#??###??######??????##
  __________###??###???##????##???#??##??###????###????###
  _________###??###???###??###??###?##?###??##???##???####
  ______###########????##??###??#?###?####??#????##???##?##
  ____######?######?????#??###?##?###?####??##??###???#???##
  __###????##???####????#??###?##?###?####???####???###???###
  __###???##????####????#??###?##?###??####????????###????###
  ???##??###??##???##??#####??###??###########??????##????##
  ????#??##????#???####?####??####??#########??????###????##
  ?????#?##????#??###########??#####?????#############??##
  ####????####??##?????########????#############??????##?#
  _#####???###??###?????###?#####????#######?##???????##?##
  ___####??###??#####???####?#######????####???????###?###
  ___####??###???###########??############??????####??##
  ______##???###??????????####????????????????####?????###??#
  ______##????###??????????####????????????####????????##?#
  ______##?????###?????????######???????####??????##???##
  ______##?????#######????????###################?????####
  _____##??###############?????######???#######??????####
  ____######################???????????##################
  _____________######?????######???#????############???####
  ____________########?????#########???###########??????###
  __________##########?####???####???????###??????????????###
  _________############????????###??????###???????###????###
  ____________#############??#########????????########
  _____________###############???#####??????????#####
  ______________###_######____##########?????????###
  #_________________####_####___###___###???????###
  ###_______________###_#####_________####?????###
  #####____________###__#####________#####???####
  ######__________###__######________##########
  #??###________###___#####___________###
  ###?####_____####____#####____________________
  #??#?##____####______##__________________
  ####?##____####___________________________
  #######____####__________________________
  #####____#####__________________________
  __#____#####__________________________
  ___##_####__________________________
  ____####___________________________
  __#####___________________________
  #####_______________________________
  ####____________________________#____
  ####____________________________#_____
  ######_________________________##_______
  ######________________________###________
  ######______________________######________
  #######___________________########_______
  #########______________#########?#______
  ########_____________###########?#______
  ######_____________#####?####??###_____
  #####_____________###?#######??###_______
  #####_____________###?######??####________
  #####_____________#########?#??###___________
  #####_____________#########???###____________
  #####_____________#########???###_____________
  #####_____________#####?#??#####_____________
  ####_____________####?##########____________
  ####_____________############_________________
  ####_______________#######_________________________
  #####_______________##____________________________
  ######____________##______________________________
  #####___________###_______________________________
  #####_________##_________________________________
  ######_____##_________________________
  ####___####__________________________
  ########___________________________
  #####__________________________
  #####________________________
  ####_______________________
  ####________________________
  ####_________________________
  ####__________________________
  #####________________________
  ####________________________
  ####_______________________
  ####_____________________
  #####__________________
  #####________________
  #####______________
  ########_________
  #######________
  #####_________
  ####________
  ###______
  ##____
  #__

  __$$$$$____________$$$$_____________
  _______$$$$88888 $$$$$__$$$88888880$$_________
  ____$$$88880000088888$$88800000008888$$$_____
  __$$888000000000000$$8880000000000088888$$___
  _$8800000000000000$$880000 00000000000888$$$$_
  _$8000000000000000$8800000000000000000888$$$_
  $80000 00000000000$80000000000000000000888$$$$
  $8000000000000000$800000000000000000 00888$$$$
  $8000000000000000$80000000000000000008888$$$$
  _$80000000000000 00800000000000000008888$$$$$_
  __$800000000000000000000000000000888$$$$$$___
  ___$80000000000000000000000008888$$$$$$$_____
  _____$88000000000000000000 0888$$$$$$$$$______
  _____$$88000000000000000088$$$$$$$$__________
  ________$$88000000000000088$$$$$$____________
  _________$$88000000000888$$$$$_______________
  ___________$$88800000088$$$$_________________
  _____________$$$ 8880008$$$$_________________
  ________________$$$8808$$$___________________
  __________________$$888$$____________________
  ____________________$$$8$____________________
  ______________________$8$____________________
  ________________________8$___________________

  [email protected]@@[email protected]@[email protected]@@@@@@
  [email protected]@[email protected]@[email protected]@@[email protected]@
  [email protected]@[email protected]@@[email protected]@
  [email protected]@[email protected]@
  [email protected]@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@
  [email protected]@@@@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@
  [email protected]@[email protected]@@@@@@@@[email protected]@
  [email protected]@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
  [email protected]@[email protected]@@@@@@@@[email protected]@@
  [email protected]@@[email protected]@@@@@@[email protected]@
  [email protected]@@@[email protected]@@@@[email protected]@
  [email protected]@@@@@[email protected]@
  [email protected]@[email protected]@
  [email protected]@[email protected]@[email protected]@
  [email protected]@@[email protected]@@@@@@@@@@
  [email protected]@@[email protected]@@[email protected]@@@@@@
  [email protected]@@@@@@
  [email protected]@@@@[email protected]
  [email protected] ЦВЕТОЧЕК
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected][email protected]@@
  [email protected]@@@[email protected][email protected][email protected]
  [email protected][email protected]@@[email protected]@
  [email protected]@@[email protected]_
   
 13. Ответ: Рисунки символами

  Я нашёл прогу! Ура!!! (Вручную такое точно не сделать)))
  Смотрите, отойдя подальше от экрана.

  Ленин. (Весит почти пол-метра)
  [​IMG]
   
  2 пользователям это понравилось.
 14. Ответ: Рисунки символами

  Тунеядец,
  своеобразный выбор материала... Чем тебе Ленин так близок? ;)
   
 15. Ответ: Рисунки символами

  Тунеядец,
  даш название проги
   
 16. Ответ: Рисунки символами

  TNR Image Characterizer называется. Где качал - точно не помню, но в гугле выдаёт кучу ссылок.
   
  1 человеку нравится это.
 17. Ответ: Рисунки символами

  Тунеядец
  Тунеядец,
  дык она джипегом....а надо шоб символами....
   
 18. #18 Тигрёнка, 24 июн 2008
  Последнее редактирование: 24 июн 2008
  Ответ: Рисунки символами

  вот что у мя есть))))
  ```````````````````$$$$$$$$$$$$$$$$
  `````````````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ``$`$``````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``````$``$``$
  ``$`$``$``````$$$$$$````$$$$$$````$$$$$$``````$`$`$
  $`$`$`$``````$$$$$$``````$$$$``````$$$$$$$````$$$$$
  `$$$$$``````$$$$$$$```O`$$$$$``O``$$$$$$$$`$$$$$$$
  `$$$$$$$$``$$$$$$$$$````$$$$$$````$$$$$$$$$$```$$$
  ````$$````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$````$$
  ````$`````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$```$
  `````$$$$$$$$``$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$$$$$
  ``````````$$$``$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$$
  ```````````$$$`````$$$$$$$$$$$$$$$$`````$$
  ````````````$$````````$$$$$$$$$$```````$$
  `````````````$$$```````````````````````$
  ```````````````$$````$$$$$$$$$$$``````$
  ````````````````$$$`````$$$$$$$$$$$``$
  ```````````````````$$$`````$$$$$$$$$$
  ``````````````````````$$$$$``$$$$$$$$$
  `````````````````````````````$$$$$$$$$$
  ``````````````````````````````$$$$$$$$$
  ```````````````````````````````$$$$$$$.

  еще:

  ___________Oooo_
  ____oooO___(___)__
  ___(___)_____)_/___
  ____\_(_____(_/____
  _____\_)__________
  ___________Oooo_
  ____oooO___(___)__
  ___(___)_____)_/___
  ____\_(_____(_/____
  _____\_)__________
  __________Oooo_
  ____oooO___(___)__
  ___(___)_____)_/___
  ____\_(_____(_/____
  _____\_)__________
  ___________Oooo_
  ____oooO___(___)__
  ___(___)_____)_/___
  ____\_(_____(_/____
  _____\_)__________
  ___________Oooo_
  ____oooO___(___)__
  ___(___)_____)_/___
  ____\_(_____(_/____
  _____\_)__________
  ___________Oooo_
  ____oooO___(___)__
  ___(___)_____)_/___
  ____\_(_____(_/____
  _____\_)__________
  Я БЫЛА ТУТ

  вот) попозже еще добавлю)))
   
 19. Ответ: Рисунки символами

  Так из джипега в символы и переводит.
   
 20. Ответ: Рисунки символами

  Zaichenja, это тебе:

  ...,/'.'.'`~,................................__
  .../ . . . . . .’’~-,,_..................,-’. . . ’-,~~,
  ...|. . . . . . . . . . . '~-,..........,’. . /. . . ', . . ’,
  ....’,. . . . . . . . . . . . . ."’-,....|. . / . . . . . . . .;
  ......’~. . . . . . . . . . . . . . |../. . /. . . . . . . . ./
  ...........'’’’-~-~-~-~--’, . . .///||\\ ;. . . . . . . ./
  ...............................’. . ~ . ~ ’-,. . . . . ./
  ............................./’. . . O O . .’ ~-,~~’
  ..........................;--._. ,-~??~-, ._.-'--,
  .......................-’. . . . . ’~-,,,-~’ `. . . . .’,
  ....................../. . . . . . . . . . . . .,_,-. . ./
  ......................’,. . . . -,_,-. . | . . ./. . . ,’
  ........................’-,. . . . ’’~-~"~~". . ,-’
  ............................’~--,,_. ’~~’ _.,-’
  ..................................|’’. . . ~,`-,.. ,
  ................................./. . .,. . . ’~-~-.'''-,
  .............................../. . ,,--’~--,,_,,-. ). .)
  ............................./. . -’. . . . . . .’~.~’"""
  ..........................// \~’. . . . . . . . . . .)__
  .........................|. . .|. . . . . . . . . . . .}_ ""~,
  ..........................\ ,,/ . . . . . . ._,,,--~’. . ’~,,,)
  ...............................’~-,,,,,,.. . . . . . . . ~-,.,,)
  ...........................................''~-,,_____._,)''


  еще:

  ________________0000000000000000________________
  _____________000________________0000____________
  _________000_________________________00_________
  _______00_______________________________0_______
  _____00________000000_______000000________0_____
  ___00_____0000000000000___000000000000_____00___
  __0_____0000________________________0000_____0__
  _0___________________________000000___________0_
  0__________________________00______00__________0
  0___________000000________00__0000__00_________0
  0________000000000000_____00_000000_00_________0
  0_________________________00_000000_00_________0
  0_________________________00__0000__00_________0
  0__________________________00______00__________0
  0____________________________000000____________0
  _0_________________________________00_____00__0_
  __0___________000_________________0__0___0__0___
  ___0____________0000______________0__0__0__0____
  _____0____________0000000_________0__0_0__0_____
  _______00_________________________0___0___00000_
  _________000_____________________0000000___0__0_
  _____________000________________0_______0__0__0_
  ________________000000000000000_00__0000_00_00__
  ________________________________000_____________

  и еще:

  [email protected]@@@
  [email protected][email protected][email protected]@@@
  [email protected][email protected][email protected][email protected]
  [email protected][email protected][email protected][email protected]
  [email protected]@@@[email protected][email protected]
  [email protected]@@@@[email protected]@[email protected]
  [email protected]@@@@@@@@@@@@
  [email protected]@@@@[email protected]@@@@
  [email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@
  [email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@
  [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]
  [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected][email protected]
  [email protected]@@/@@@@@@@@@[email protected]
  [email protected]@@@[email protected]
  [email protected]@@@@[email protected]
  [email protected]@@@@@[email protected]
  ___[email protected]@@@@@[email protected]
  [email protected]@@@@@@@[email protected]
  [email protected]@[email protected]@@@@@@[email protected]
  [email protected]@[email protected]@@@@@@@[email protected]
  [email protected][email protected][email protected]@@@@@@@@[email protected]
  [email protected]@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]
  [email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]
  [email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
  [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@
  [email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@

  и еще:
  _________§§§§________$$$_________$$$________§§§§____ ______
  _______§§____§§___$$$$$$$$$___$$$$$$$$$___§§____§§__ ______
  ______§§__§§____§$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$§____§§__§ §______
  _____§§__§§__§§_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_§§__§§_ _§§_____
  ____§§__§§__§§___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___§§__§§ __§§____
  ____§§_§_§_§_§_§___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___§_§_§_§ _§_§§____
  ___§§___§_§_§________$$$$$$$$$$$$$$$$________§_§_§__ _§§___
  ___§§__§_§_____________$$$$$$$$$$$$_____________§_§__?1? ?2?§___
  __§§__§__________________$$$$$$$$__________________§__§ §__
  __§§§______________________$$$$______________________§§ §__
  __§_________________________.$________________________


  Y888888bo.._______:______:______..od888888Y'
  __8888888888b..____:_____:____.d8888888888
  __88888Y'__`Y8b.____`_ __?___.d8Y'__`Y88888
  _Y88888__.db.__.Yb.__'.__.'__.dY.__.db.__8888Y
  ___`888__Y88Y____?b_()_d?___Y88Y__888?
  ____888b___"' _______ (.)_______"'__.d888
  ___Y888888bd8g."'__.....':'.....__'".g8bd888888Y
  _______'Y'___.8.___....d()b....___.8.___'Y'
  ________.!__.8'_. db_.d..':'..b._db._'8.__!.
  __________d88__'__.8_(.)_8.__'__88b
  ________d888b__.g8._.()._.8g.__d888b
  _______:888888888Y'______'Y888888888:
  _______'!_8888888?________`8888888_!'
  _________'8Y__`"Y__________Y"?__Y8'___


  ..............................,d888888888b,
  .........................,dP"'................`"Qb,
  ...............,d88buP"......................."Qud88b,
  .............dP".....8'..........................`8..... "Qb
  ...........dP".....::8.._.:[email protected];.._..;@..:._..8::....."Qb
  ..........,8'......: P"..............` '............"Qb::.....8,
  ..........dP.....:::8(...........`--^--'..........)8:::.......b
  .........8'.......::::"Qba,.....,......,......,adP"::::......`8
  .......,8...........::::::,p`""..............""'q,::::::.........8,
  ......,d'..........:::::,d'......................`b,:::::.........b,
  .....,d'...........:::: d'........................`b::::::.........b,
  ....,d'.......q888q8b,.d......,p.......q,......,d8p888p.....b,
  ....d'......d",.....;..`b,....8,.........,8.....,d'...,"b.......`b
  ...,8......8.`.....`.....b,.....`b,..,d'.....,d'.... ...'.8......8,'
  ....d..,.`b,............`b..a88a..a88a..d'...........,d'.....,p
  ..`q,.....`b,............8.......8.8.......8............,d "...,p'
  ....`"Q888`b,.....`Q888P"."Q888P.Q888.'........,d'888P"'
  ................"Q88P".........................."Q88P

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^#^^^^^###^^^^^^#^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^#^^^########^^^#^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^##^##########^##^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^#####^^^^#####^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^#^###^##^^^^^####^^^^^^^^
  ^^^^^^^^#^####^^#^^^^^^###^^^^^^^^
  ^^^^^^^^#^####^^^^^^^^^###^^^^^^^^
  ^^^^^^^##^####^^#^^^^^###^^^^^^^^^
  ^^^^^^^###^####^##^^^#####^^^^^^^^
  ^^^^^^^^##^####^^#######^##^^^^^^^
  ^^^^^^^^###^####^^######^^^#^^^^^^
  ^^^^^^^^^###^####^^^#####^^^#^^^^^
  ^^^^^^^^^####^####^#^^####^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^####^^###^#^^^##^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^#####^###^##^^##^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^#####^###^##^^##^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^#####^###^##^^#^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^######## ### ##^^#^^^^
  ^^^^^^^^^###########^##^##^^^^^^^^
  ^^^^^^^####^^^^^####^^##^##^^^^^^^
  ^^^^^^###^^^^^^^^####^##^###^^^^^^
  ^^^^^###^^#^^^^^^^###^^#^###^^^^^^
  ^^^^^^###^^^^^^^^####^##^###^^^^^^
  ^^^^^###^^#^^^^^^^###^^#^###^^^^^^
  ^^^^^###^#^^^^^^^^###^^#^###^^^^^^
  ^^^^^###^##^^^^^^^###^#^^####^^^^^
  ^^^^####^^##^^^^####^^#^#####^^^^^
  ^^^^#####^^#########^^^######^^^^^
  ^^^^##^###^^^######^^^####^##^^^^^
  ^^^^#^^^####^^^##^^^^^#####^^#^^^^
  ^^^^#^^^^#####^^^#^^^###^##^^#^^^^
  ^^^^^#^^^^^#####^^^^###^^#^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^#####^###^^#^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^###^^###^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^#^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  вот))))
   
 21. Ответ: Рисунки символами

  ------888888888888888_________________
  __888888822222228888________________
  _888888222I2222288888_______________
  888888222222222228888822228888______
  888882222222222222288222222222888___
  8888822222222222222222222222222288__
  _8888822222222222222222222222222_88_
  __88888222222222222222222222222__888
  ___888822222222222222222222222___888
  ____8888222222222222222222222____888
  _____8888222222222222222222_____888_
  ______8882222222222222222_____8888__
  _______888822222222222______888888__
  ________8888882222______88888888____
  _________888888_____888888888_______
  __________88888888888888____________
  ___________888888888________________
  ____________888888__________________
  _____________8888___________________
  ______________88____________________
  ______________8_____________________
  ______________1_____________________
  _______________1____________________
  ________________1___________________
  _________________1__________________
  __________________1_________________
  __________________1_________________
  _________________1__________________
  ________________1___________________
  _______________1____________________
  ______________1_____________________
  ______________1_____________________
  _______________1____________________
  ________________1___________________
  _________________1__________________
  __________________1_________________
  ___________________1________________
  __________,-~-. _.--._.-~-, _______
  _________/ .- ,'_______`-. \______
  _________\ /`__________\'/______
  _________ /___'a___a`___\ ________
  _________|____,'(_)`.____ |______
  _________\___( ._|_. )___ /_________
  __________\___ .__,'___ /__________
  __________.-`._______,'-.__________
  _____,'__,'___`-'___`.__`._______
  _______/___/____p_____\___\____
  _____,'____/_____r______\___`.___
  ___,'_____|______e_______|_____`._
  __|_____,'|______t_______|`._____|
  ___`.__,'_.-\_____t______/-._`.__,'__
  _________/_`.____y____,'__\_______
  __.""-._,'______`._:_,'_______`.,-"".__
  _/_,-._`_______)___(________'_,-.__\
  (_(___`._____,'_____`.______,'___)_)
  _\_\____\__,'________`.____/___/


  _________________________________________________zr
  ______________________________________________Yt$$$.
  ___________________________________________.,e$$$$$F`
  _________________________4e_r_______________$$$$$$$.
  _________________________d$$br_____________z$$$$$$$F`
  __________________________?$$b.___________^?$$$$$$$
  ___________________________4$$$*_____-eec.__**JP*_..eee$%..
  ___________________________-**N_#c___-^***.eE__^z$P$$$$$$$$$r-
  _________________..ze$$$$$eu?$eu_`$$$$b_$=^*$$_.$$$$$$$$$$*
  ______________.--**$$$$$$$$$$c*$$c_.***_e$K__=***?$$$P****
  ___ueeecc.-```$E_``h*$$$$$$$$$b_R$N`~``_*$$F_J***C.__`
  __(```*$$eu``h_````4``$$$$$$$$$P_?*.eee-z.ee*_~$$e.br
  __`j$$Ne`?$$c`4`~`-e-:`*$$$$$$$$_$$***z_$^R$P__3_*$$$bJ
  ___4$$$F*.`?$$c```_).```$$$$$$F.$$$#_$u$%_ee**^_:4`*$*?$q
  ____**`,```:`$$N.4``~~.~~4*$$F`[email protected]*[email protected]$$$$ec.
  ____*Rr`````h_?$$c`h:_`#_``$F,r4$L***___e$$$$$$$$$$$hc
  ______#e``````L`$$b``.:`h`~__.$F`*____d$$$$$$$$$$$$$$$$h,
  _______^$.`````h_$$b``._-`___$P_/`___.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c
  _________*$c````h`$$4~______$$$r`___<$$$$$$$$$$$$$$$$$$P***
  ___________^te.`~_$$b`_______`Fue-___`$$$$$$$$$$$$$$P*.:_``_*<
  ______________^*=4$P*___....,-,..._-^.___?$$$$$$$$$$*?`._``_```~_`,ec-..
  ____________________..z$$$$$$$$$h,.____`$$$$$$P*..``f_:`f_~)Lze$$$P**)?i
  __________________ud$$$$$$$$$$$$$h____`?$$F_```````~0ue$$P**.`````)J
  ________________.K$$$$$$$$$$$$$$$$$,_____P.>e``f_`~8ed$$P*.:```````,Jd
  _______________z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______4``~Je$$$PJ```````````.eP`
  ______________-**._._*??$$$$$$$$$$$$_______~_Jz$$F*.```````````,dP*
  ____________.*_):``h_i``-_(*?$$$$$$f*_______,$$P*:`````````,d$F`
  _______.ueeeu.J`-^.`h_<-__~`.._??$$`______.,$$_:```e$$$``_,e$F`
  ____e$$$$$$$$$$$eeiC_*)?:-<:%`:^?________?$f_```_?$$$*,F*
  ___P*......```**?$$$$$$$$euL^.`..`_._________*Tu./,``**
  ___$_``````````::.**??$$$$$eJ~^=.____________````
  ___?$.```````````````:.*??$$$$$c`.
  ____*?b.````.
  А мне такие

  ^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####
  ^^####^^^^^####^^^^^^^####^^^^^^###
  ^^###^^^^^######^^^^^######^^^^^####
  ^####^^^^^######^^^^^######^^^^^^###
  ^###^^^^^^^####^^^^^^^####^^^^^^^####
  ^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###
  ^###^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^###
  ^###^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^####
  ^####^^^^###^^^^^^^^^^^^^^###^^^^###
  ^^###^^^^####^^^^^^^^^^^####^^^^####
  ^^####^^^^#################^^^^^###
  ^^^####^^^^^^###########^^^^^#####
  ^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####
  ^^####^^^^^####^^^^^^^^^###^^^^^###
  ^^###^^^^^######^^^^^^^###^^^^^^####
  ^####^^^^^######^^^^^^###^^^^^^^^###
  ^###^^^^^^^####^^^^^^###^^^^^^^^^####
  ^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###
  ^###^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^###
  ^###^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^####
  ^####^^^^###^^^^^^^^^^^^^^###^^^^###
  ^^###^^^^####^^^^^^^^^^^####^^^^####
  ^^####^^^^#################^^^^^###
  ^^^####^^^^^^###########^^^^^#####
  ^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####
  ^^####^^^^^####^^^^^^^^####^^^^^^###
  ^^###^^^^^######^^^^^^######^^^^^####
  ^####^^^^^######^^^^^^######^^^^^^####
  ^###^^^^^^^####^^^^^^^^####^^^^^^^####
  ^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####
  ^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####
  ^###^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^####
  ^####^^^^^##################^^^^^^####
  ^^###^^^^^^^^^^^^#########^^^^^^^^####
  ^^####^^^^^^^^^^^^^#######^^^^^^^^###
  ^^^####^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^#####
  ^^^^####^^^^^^^^^^^^^####^^^^^#####
  ^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####
  ^^####^^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^###
  ^^###^^^^^######^^^^^^######^^^^^####
  ^####^^^^^######^^^^^^######^^^^^^####
  ^###^^^^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####
  ^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####
  ^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####
  ^###^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^####
  ^####^^^^^##################^^^^^^####
  ^^###^^^^^^^^^^^^#########^^^^^^^^####
  ^^####^^^^^^^^^^^^^#######^^^^^^^^###
  ^^^####^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^#####
  ^^^^####^^^^^^^^^^^^^####^^^^^#####

  ********************,ooooo,
  *****************odP""~~""Yb
  ***************d8P"********"b
  **************dP************8
  *************dP*************8
  ************dP*************d"
  ***********dP**************8
  **********dP*************,o8oooooo,
  *********dP************,dP"~~**~""Yb,
  ********d9***********,dP************8
  ********8***********dP"*************8
  ********8**********dP***************"b
  ********8*********dP*****************8
  ********8********dP**********o*******8
  ******,d8********8**********dP*******"b
  *****d8"*********Yb********dP*********8
  ***odP************Yboooooo8P**********"b,
  **dP***************~""""~~**************Yb
  *dP**************************************8b
  dP**********,oooooooooo,********************"b
  8****,ooooo8P~~~~~~~~~~Yboooooo************"b
  8**,dP~*__*****************~~~Ybooo*********"b
  Yb*8~**d88b*******************__*~Y8*********8
  *Yb8***8888******************d88b**Y8********8
  **88***Y88P********oo********8888***8*******d"
  **"8b***~~********Y88P*******Y88P***8*****,d"
  ****8bo************~~*********~~***d8***,8P"
  *****"8boo********___,***********d8P__d8P"
  *****,d~"Yboooo,__****_____,oood88od88b
  ****dP"****~~~~"""8""""8""~~~~~~~~****Ybo
  ***d8************d"****8,***************Yb
  ****8bo_*******.d"*****"8*******_,ooooo888b
  ****d""Yboooood9"*******8boooood88"8"~~~Yb
  ****8b***8*************************"8,***Yb
  ****"Ybo,8**************************"Yb**d8booo,
  ******~"Y8****************************YbdP"~~~Y8b
  *********8*****************************Yb*******Yb
  *********Yo*****************************Yb*******8
  **********Yo*****************************Yb******8
  ***********Yo*****************************8****,d"
  ************8*****************************8bood9"
  ************8****************************dP*~~~
  **********,o88booo,***d****************,dP
  *********d8******"Yboo8****************8P
  *********8********odP""****************8
  *********Ybo,****dP********************8
  **********~Y8booo88*******************d8
  *************~~~~8bo,_____************8"
  *****************~"Y88888888booooooodP


  ............* ...*
  ........*..lovel...*
  .....*..lovelovelo...*
  ...*..lovelovelove....*
  ..*.lovelovelovelove...*................*....*
  .*..lovelovelovelovelo...*.........*..lovel....*
  *..lovelovelovelovelove...*......*..lovelovelo.*
  *.. lovelovelovelovelove...*....*...lovelovelo.*.
  .*..lovelovelovelovelove...*..*...lovelovelo...*.
  ..*...lovelovelovelovelove..*...lovelovelo...*..
  ...*....lovelovelolovelovelovelovelovelo...*....
  .....*....lovelovelovelovelovelovelov...*.......
  ........*....lovelovelovelovelovelo...*..........
  ...........*....lovelovelovelove...*.............
  ...............*...lovelovelo....*.................
  ..................*..lovelo...*.....................
  .....................*.....*.........................
  ......................*..*............................
  .......................*................................
  .......................*..................................
  .......................*....................................
  ........................*......................................
  ...........................*......................................
  ..............................*......................................
  .................................*.....................................
  ....................................*...................................
  ......................................*..................................
  ````=#x```````````+,``````*``````````````````````
  ````=##``````````##,``````*``````````````````````
  ````.###X#####;###,``````*``````````````````````
  `````#############`````*`````````xX```````````
  `````############.`````*`````````##```````````
  `````;###########=````*```````=xX###``````````
  ``````X#########X````*`` #X #######X`````````
  ````````.x######x````*```. ########## ````````
  ``````````X#####`````*```````x########=````````
  `````````,##### ``````*``````,####### `````````
  `````````-######``````*````````######,``````````
  ````````` ######.`````*``````````` ###``````````
  `````````#######x``````*```````````,###.`````````
  ````````;########,```````*`````````,### `````````
  ````````x#########.`````==*```````;####`````````
  ``````-###########.``####==,````=####x````````
  ``````############`##```####``######.```````
  `````-###############`=```,#``=#######``````
  ````################,````#x``#########,`````
  ``` #################`` #` ###########.```
  ```###################;#; #############``
  ```################ ### #############x```
  ```X###############-x##=`#############.```
  ````###############xX# #=x###########X````
  ````=##########x##X##.``- ############.`````
  Мур-Мур


  _____________________$$$$$$$$$$
  __________________$$$$__________$$$$
  ________________$$__________________$$$$
  ______________$$________________________$$$$
  ____________$$______________________________$$
  ___________$__________________________________$$
  ___________$$___________________________________$$
  __________$$__$$______________________$$__________$$
  ________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________$$$$
  ______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$_____________$$$
  ______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$_______________$$
  ______$$___$$________________________$$_______________$$
  ______$$____$$_______________________$$_____________$$
  ________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________$$$
  ________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$
  ________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$
  __________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$
  __________$$$$_____________________$$__$$____$$$
  ___________$$_$$$$$$$$$$$$_____$$$$______$$$$_$$
  _____________$$___$$______$$$$$_______________$$
  _____________$$_____$$$$$$$____________________$$
  _____________$$________________________________$$
  ____________$$_________________________________$$
  ____________$$_________________________________$$
  ____________$$____________Приветик!!!____________$
  ____________$$___________________________________$$
  __________$$_________________________$$___________$
  __________$$__________$$___________$$_____________$$
  ________$$__$$________$$_________$$_______________$$
  ______$$____$$__________$$_______$$_______________$$
  ______$$____$$____________$$___$$_________________$$
  ____$$______$$_____________$$_$$_______$$_________$$
  ____$$______$$________$$____$$$________$$_________$$
  ____$$______$$________$$____$$$_______$$__________$$
  ____$$______$$________$$_______________$$__________$$
  ____$$______$$________$$_______________$$____________$
  _$$$$_______$$________$$_______________$$____________$$
  $___$$______$$________$$$$___________$$$$____________$$
  $___$$______$$________$$__$$_______$$__$

  ____________________________XXXX
  ____________________________XX____XX
  _________XXXX______________XX________XX
  _______XXX___XX___________XX__________XX
  _____XX________XX__XXXX__XX___________XX
  ____XX___________XX____XXXX___________XX
  ___XX_____________XX_______XXX________XX
  ___XX_____________XX_________XXX_____XX
  ____XX_________________________XXX__XX
  _____XX__________________________XXX
  ______XX___________________________XX
  _______XX___________________________XX
  ________XXXX__________________________XX
  ______XX________________________________XX
  ______XX__________________________________XX
  ______XX______________________________X____XX
  _____XX_____________________________XXX____XX
  _____XX____________________________XX______XX
  ____XXX_______________________________XX___XX
  ____XXX_____________________________XXXX___XX
  ____XXX_____________________________XXX____XX
  ____XXX_____________________________________XXXX
  ____XXX________________________________________XXXXX
  _____XX________________________________________XXXXX
  ______XX________________________________________XXXX
  XX____XX________________________________________XXX
  _XXXXXXXX_________________________X____________XX
  _XX.....XXXXX____________________XX___________XX
  ___XX.......XXXXXXX____________XX_XX_________XX
  ____XX............XXXXXXX_______XX__XX_____XXX
  _____XX..X..............XXXXXX____XXXXXXXXXX
  ______XXX....................XXXX_____XX
  ______XX........................XXXX_XXXXX
  _____XX.............................XXXX..XX
  ____XX.................................XX..XX
  ___XX......................................XX
  __XXX.......................................XX
  _XXXX.........................................XX
  _XXX...................X........................XX
  _XXXXXXX...............X...........................XX
  __XX____XXXX...........XX..........................XX
  __XX________XXX.......XX............................XX


  ___________________$$$$$$$$$$$$
  ___________________;цр=?{?{?{?ц;3б;;"ц
  _________________.} б$$$б4-ь;;Л3е;?;?р
  _______________4"у $$$$$$$у^/;ух`$у);лр
  ________________:ц 3ц=$$П""$е.х.;?цу;;._____,нМММ
  ______"е.__________х,•,$$,•,3$$б у4;/____хММТТЦМ
  _______д_`\.________$$???$$$$$$$->"_._.нх4ММЕТММ
  ______Й_____".______?,(_) д$$П"_,ц$$$$$ц._4ММЦЦЦМ
  _____х"________\._____`"??",д$$$$$$$$$$$$_ММТТЦ3
  ____4Ф___________Й,_____,$$$$$$$$$$$$$$$$$.""""
  _____$________,-ь_.ц$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$у
  _____`Р$._,-ь .,$$$$$$$$$$$$$$ПФ_,зе,$$$$$$
  _______-'z$$$$$$$$$$$$$PF'_c$$d_d$$$$$$$$$$$
  ___,-'__'?$$$$F______t_____4$;'d$$$$$$$$$$$$$;
  _-_________,u________`.____`''d$$$$$$$$$$$$$$$h
  ____________$_________(______c$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____________"n,______`.____-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________________`"?c,_ t_____$"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____________________""q_____$$$$$$$$$$$$$"?$$$$$$$
  ________________________^_____?$$$$$$$P",c$$$$$$$$$
  _______________________________?$$$$F_c$$$$$$$$$$$$
  _____________________________u$$c.`"_$$$$$$$$$$$$$$
  ____________________________$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$
  ___________________________$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$P"
  __________________________$$$$$$$$_$$$$$$$$$$P"
  _________________________d$$$$$$$b_$$$$$$$$$$$$c
  _________________________J$$$$$$$$c_?$$$$$$$$$$$$u$
  _________________________$$$$$$???"___=c$$$$$$$$P$$
  _________________________$$$$$$$$F_____________z$$
  _________________________$$$$$$$c_____________c$$$
  _________________________$$$$$$$%______________"_
  _________________________`$$$$$"__
  \
  и еще очень много.......
   
 22. Ответ: Рисунки символами

  …………888888888888
  …….8888888..88888888888
  …888888……888888888888888
  .88888…….888888888888888888
  888……..888888888888888888888
  888…….8888888888888888888888
  888…….8888888888888888888888
  8888…...888888888888888888888
  .8888…….8888888888888888888…………88888888888
  …88888……8888888888888888……….88888888888888888
  ……888888…88888888888888…….888888888888888888888
  ………88888888888888888888 ….888888888888888888888888
  …………8888888888888888888888888888888888888888888888
  …………….88888888888888888888888888888888888888888888
  …………………888888888888888888888888888888888888888 8
  …………………….88888888888888888888888888888888888 8
  ……………………….88888888888888888888888888888888
  ……………………………888888888888888888888888888
  ………………………………..888888888888888888888
  ……………………………………8888888888888888
  ……………………………………..888888888888
  ………………………………………88888888
  ………………………………………..88888
  ……………………………………….888
  ………………………………...….88
   
 23. Ответ: Рисунки символами

  ---------------------,MI:" IM,mIMm
  ----------" IMmm,----,IM::::IM::IM,----------,m"
  -------------" IMMIMMIMm::IM:::::IM""==mm-,mIM"
  ----__------,mIM::::::MIM:::::::IM::::mIMIM"
  -,mMIMIMIIMIMM::::::::mM::::::::IMIMIMIMMM"
  IMM:::::::::IMM::::::M::::::::IIM:::::::MM,
  -" IMM::::::::::MM:::M:::::::IM:::::::::::IM,
  ----" IMm::::::::IMMM:::::::IM:::::::::::::IM,
  ------" Mm:::::::::IM::::::MM::::::::::::::::IM,
  -------IM:::::::::IM::::::MM::::::::::::::::::IM,
  --------MM::::::::IM:::::::IM::::::::::::::::::IM
  --------" IM::::::::IM:::::::IM:::::::::::::::::IM;.
  ---------" IM::::::::MM::::::::IM::::::::::mmmIMMMMMMMm,.
  -----------IM::::::::IM:::::::IM::::mIMIMM"""".-..-" IMM MM
  -----------" IM::::::::IM::::::mIMIMM"".-.-.-.-.-.,mM"--- " M
  ------------IMm:::::::IM::::IIMM"-.-.-.-.-.-..,mMM"
  ------------" IMMIMIMMIMM::IMM"-.-.-.-._.,mMMMMM"
  -------------,IM".-.-." IMIM".-.-.-.,mMMMMMMMM"
  -----------,IM-.-.-.-.,IMM".-.-.-,mMMMMMMMMM"
  ----------IM.-.-.-.,mIIMM,.-.-..mMMMMMMMMMM"
  ---------,M"..,mIMMIMMIMMIMmmmMMMMMMMMMMMM"
  ---------IM.,IMI"""--------"" IIMMMMMMMMMMM
  --------; IMIM"------------------"" IMMMMMMM
  --------""-------------------------" IMMMMM
  -------------------------------------" IMMM
  --------------------------------------" IMM,
  ---------------------------------------" IMM
  ----------------------------------------" MM,
  -----------------------------------------IMM,
  ------------------------______-----------" IMM__
  -------------------.,mIMMIMMIMM,-,mIMM,---IMM"""-----,mIM , mM,
  -----------------,IMMM'-.-.-.-" IMM.\-" M,--IMM------,IM" .-.-.-.--/,m
  ---------------.mIM'-.-.-.--/-.:" IM.\-MM--" MM,----,M".- .-.--/, mM
  --------------,IM'.-.-.--/-.-.:;,IMIMIMMM--IMM---,M".-.--/ , mM
  -------------,IM'.-.-.-/-.-.:;,mIM"--`" IMM-IMM---IM.-.--/ , mM
  ------------,IM-.-.--/-.-.:;,mIM"------" IMMMMM---MM,.--/-, mM
  ------------IM'.-.--/-.-.;,mIM"----------" IIMMM-,IMIM,.,I M"
  ------------IM-.-.-/-.-.,mIM"--------------IMMMMMMM'-"" "
  ------------`IM,.--/-;,mIM"-----------------IIMMM
  -------------" IMI,-/,mIM"-----------------__IMMM
  ---------------" IMMMM"-------------------""" IMM
  -----------------""--------------------------- -IMM
  --------------------------------------------- --IMM__
  --------------------------------------------- --IMM"""
  --------------------------------------------- --IMM
  --------------------------------------------- --IMM
  ---------------------------------------------__I MM
  --------------------------------------------"" " IMM
  --------------------------------------------- --IMM
  --------------------------------------------- --IMM

  ad8888888888888888ba,
  __________ad88888888888888888888888a,
  ________a88888"8888888888888888888888,
  ______,8888"__"P88888888888888888888b,
  ______d88_________`""P88888888888888888,
  _____,8888b_______________""88888888888888,
  _____d8P'''__,aa,______________""888888888b
  _____888bbdd888888ba,__,I_________"88888888,
  _____8888888888888888ba8"_________,88888888b
  ____,888888888888888888b,________,8888888888
  ____(88888888888888888888,______,88888888888,
  ____d888888888888888888888,____,8___"8888888b
  ____88888888888888888888888__.;8'"""__(888888
  ____8888888888888I"8888888P_,8"_,aaa,__888888
  ____888888888888I:8888888"_,8"__`b8d'__(88888
  ____(8888888888I'888888P'_,8)__________88888
  _____88888888I"__8888P'__,8")__________88888
  _____8888888I'___888"___,8"_(._.)_______88888
  _____(8888I"_____"88,__,8"_____________,8888P
  ______888I'_______"P8_,8"_____________,88888)
  _____(88I'__________",8"__M""""""M___,888888'
  ____,8I"____________,8(____"aaaa"___,8888888
  ___,8I'____________,888a___________,8888888)
  __,8I'____________,888888,_______,888888888
  _,8I'____________,8888888'`-===-'888888888'
  ,8I'____________,8888888"________88888888"
  8I'____________,8"____88_________"888888P
  8I____________,8'_____88__________`P888"
  8I___________,8I______88____________"8ba,.
  (8,_________,8P'______88______________88""8bma,.
  _8I________,8P'_______88,______________"8b___""P8ma,
  _(8,______,8d"________`88,_______________"8b_____`"8a
  __8I_____,8dP_________,8X8,________________"8b.____:8b
  __(8____,8dP'__,I____,8XXX8,________________`88,____8)
  ___8,___8dP'__,I____,8XxxxX8,_____I,_________8X8,__,8
  ___8I___8P'__,I____,8XxxxxxX8,_____I,________`8X88,I8
  ___I8,__"___,I____,8XxxxxxxxX8b,____I,________8XXX88I,
  ___`8I______I'__,8XxxxxxxxxxxxXX8____I________8XXxxXX8,
  ____8I_____(8__,8XxxxxxxxxxxxxxxX8___I________8XxxxxxXX8,
  ___,8I_____I[_,8XxxxxxxxxxxxxxxxxX8__8________8XxxxxxxxX8,
  ___d8I,____I[_8XxxxxxxxxxxxxxxxxxX8b_8_______(8XxxxxxxxxX8,
  ___888I____`8,8XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_8,_____,8XxxxxxxxxxxX8
  ___8888,____"88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8)8I____.8XxxxxxxxxxxxX8
  __,8888I_____88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_`8,__,8XxxxxxxxxxxxX8"
  __d88888_____`8XXxxxxxxxxxxxxxxxxX8'__`8,,8XxxxxxxxxxxxX8"
  __888888I_____`8XXxxxxxxxxxxxxxxX8'____"88XxxxxxxxxxxxX8"
  __88888888bbaaaa88XXxxxxxxxxxxXX8)______)8XXxxxxxxxxXX8"
  __8888888I,_``""""""8888888888888888aaaaa8888XxxxxXX8"
  __(8888888I,______________________.__```"""""88888P"
  ___88888888I,___________________,8I___8,_______I8"
  ____"""88888I,________________,8I'____"I8,____;8"
  ___________`8I,_____________,8I'_______`I8,___8)
  ____________`8I,___________,8I'__________I8__:8'
  _____________`8I,_________,8I'___________I8__:8
  ______________`8I_______,8I'_____________`8__(8
  _______________8I_____,8I'________________8__(8;
  _______________8I____,8"__________________I___88,
  ______________.8I___,8'_______________________8"8,
  ______________(PI___'8_______________________,8,`8,
  _____________.88'____________,@@___________.a8X8,`8,
  _____________([email protected]@@_________,a8XX888,`8,
  ____________([email protected]@'_______,d8XX8"__"b_`8,
  ___________.8888,_____________________a8XXX8"____"a_`8,
  __________.888X88___________________,d8XX8I"______9,_`8,
  _________.88:8XX8,_________________a8XxX8I'_______`8__`8,
  ________.88&#
   
 24. Ответ: Рисунки символами

  Кстати это называется ASCII Art [:аски арт:], для тех кто не знал :kruto:
   
 25. Ответ: Рисунки символами

  _________________, -=;?уц;`????=н,
  _________________;цр=?{?{?{?ц;3б;;"ц
  _______________.} б$$$б4-ь;;Л3е;?;?р
  _____________4"у $$$$$$$у^/;ух`$у);лр
  ______________:ц 3ц=$$П""$е.х.;?цу;;.___, нМММММП=
  ____"е.__________х, •, $$, •, 3$$б у4;/__хММТЦМММ=-
  _____д_`\.________$$???$$$$$$$->"_._.нх4М?1? ?2?=
  ____Й_____".______?, (_) д$$П"_, ц$$$$$ц._ЦЦМнн,
  ___х"________\._____`"??", д$$$$$$$$$$$_МТЦ3М"`
  __4Ф___________Й, _____, $$$$$$$$$$$$$$$.""""??
  ___$________, -ь_.ц$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$у
  ___`Р$._, -ь ., $$$$$$$$$$$$$$ПФ_, зе, $$$$$$
  _____-'z$$$$$$$$$$$$$PF'_c$$d_d$$$$$$$$$$$
  _, -'__'?$$$$F_____t_____4$;'d$$$$$$$$$$$$$;
  _-_______, u_______`.____`''d$$$$$$$$$$$$$$$h
  __________$________(______c$$$$$$$$$$$$$$$$$$b.
  ___________"n,______`.____-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c
  ______________`"?c, _ t_____$"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
  _________________""q_____$$$$$$$$$$$$$"?$$$$$$$$$$.
  ____________________^_____?$$$$$$$P", c$$$$$$$$$$$$
  ___________________________?$$$$F_c$$$$$$$$$$$$$$$
  __________________________u$$c.`"_$$$$$$$$$$$$$$$$"
  ________________________$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$F
  _______________________$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$P"
  ______________________$$$$$$$$_$$$$$$$$$$P"
  _____________________d$$$$$$$b_$$$$$$$$$$$$c
  _____________________J$$$$$$$$c_?$$$$$$$$$$$$u$$c
  _____________________$$$$$$???"___=c$$$$$$$$P$$$P
  _____________________$$$$$$$$F_____________z$$$$
  _____________________$$$$$$$c_____________c$$$$$
  _____________________$$$$$$&#0  _________________, -=;?уц;`????=н,
  _________________;цр=?{?{?{?ц;3б;;"ц
  _______________.} б$$$б4-ь;;Л3е;?;?р
  _____________4"у $$$$$$$у^/;ух`$у);лр
  ______________:ц 3ц=$$П""$е.х.;?цу;;.___, нМММММП=
  ____"е.__________х, •, $$, •, 3$$б у4;/__хММТЦМММ=-
  _____д_`\.________$$???$$$$$$$->"_._.нх4М?1? ?2?=
  ____Й_____".______?, (_) д$$П"_, ц$$$$$ц._ЦЦМнн,
  ___х"________\._____`"??", д$$$$$$$$$$$_МТЦ3М"`
  __4Ф___________Й, _____, $$$$$$$$$$$$$$$.""""??
  ___$________, -ь_.ц$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$у
  ___`Р$._, -ь ., $$$$$$$$$$$$$$ПФ_, зе, $$$$$$
  _____-'z$$$$$$$$$$$$$PF'_c$$d_d$$$$$$$$$$$
  _, -'__'?$$$$F_____t_____4$;'d$$$$$$$$$$$$$;
  _-_______, u_______`.____`''d$$$$$$$$$$$$$$$h
  __________$________(______c$$$$$$$$$$$$$$$$$$b.
  ___________"n,______`.____-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c
  ______________`"?c, _ t_____$"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
  _________________""q_____$$$$$$$$$$$$$"?$$$$$$$$$$.
  ____________________^_____?$$$$$$$P", c$$$$$$$$$$$$
  ___________________________?$$$$F_c$$$$$$$$$$$$$$$
  __________________________u$$c.`"_$$$$$$$$$$$$$$$$"
  ________________________$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$F
  _______________________$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$P"
  ______________________$$$$$$$$_$$$$$$$$$$P"
  _____________________d$$$$$$$b_$$$$$$$$$$$$c
  _____________________J$$$$$$$$c_?$$$$$$$$$$$$u$$c
  _____________________$$$$$$???"___=c$$$$$$$$P$$$P
  _____________________$$$$$$$$F_____________z$$$$
  _____________________$$$$$$$c_____________c$$$$$
  _____________________$$$$$$&#0  .................&$ GGGН!Н!НХGFDSSDDGG,
  ...............W$ХН~Н!Н!НХGFDSSFFFTTSDS.
  ...........*UHWHН! hhhhН!?M88WHXХWWWWSW$.
  .......X*#[email protected]$Н! eeeeНXНM$$$$$$ WWxХWWWSW$
  …...ХН!Н!Н!?HН..ХН$Н$$$$$$$$$$8XХDDFDFWW$
  ....Н! f$$$$ gХhН! jkgfХ~Н$Н#$$$$$$$$$$8XХKKWW$,
  ....ХНgХ:НHНHHHfg~iU$ XН?R$$$$$$$$ MMНGG$$ R$$
  ....~НgН!Н! df$$$$$ JXW$$$ UН!?$$$$$$ RMMНLFG$$$$
  ......НХdfgdfghtХНM" T#$$$$ WX??#MRRMMMН$$$$$$
  ......~?W… fiW*`........`"#$$$$8Н!Н!?WWW?Н! J$$$$
  ...........M$$$$.............`" T#$ T~Н8$ WUXUQ$$$$
  ...........~#$$$ mХ.............~Н~$$$?$$$$$$$ F$
  ..............~T$$$$8xx......xWWFW~##*"''""''"\ II$
  ...............$$$.P$ T#[email protected]@[email protected]*/**$$..........,,$,
  .............$$$ L!?$$.XXХXUW...../.....$$,,,,...,,ХJ'
  ............$$$.......LM$$$$ Ti...../....Un+НHFGJ`
  ..........$$$ H.Нu....""$$ B$$ MEb! MХUНT$$
  [email protected]""*$$$ W$ TH$Н***
  ..............?$$$ B$ Wu,,''***PF~***$/
  ....................L$$$$$ B$$ eeeХWP$$/
  .......................\"##*$$$$ M$$ F''  ________#####___######_
  _______##### ###########_
  _____####################_
  ____#########_#_##########_
  _######_#_#_ #_#_#_#_#_#######_
  __#######______#_#_######### ##_
  _____###_____#_____########_
  ______#___ __#____########_
  _____#_____#_____####_
  ____#______#___#_#_
  ____#___ __#____#
  ____#_________#_
  _____#______#_
  ______ #__#
   
 26. Ответ: Рисунки символами

  8888888888888888888888888
  O8888888888888888888888888
  OOOOOOOO88888888888888888888
  OOOOOOOOOOOOO88888888888___888
  OOOmOOOOOOOOOO88888888888____8
  8OMOOOOOOOOOOO8888888888888
  88OOOOOOOOOOOOM88888888888888
  888OOOOOOOOOM8888888888888888
  88888OOOOOOOM888888888888888888
  88888OOOOOOM88888888888888888888
  88888OOOOOM888888888888888___8888
  88888OOOOMOO;o*M*o;888888888____88
  8OOOOOMOOOOOOOOOOO88888888____8
  OOOOOOMO;OOOOOOOOOOO888888888
  OOOOOMOOaAaOOOOOOOOM8888888888_______8
  OOOMOOOOOOOOOOOOO888888888888888_8888
  OOOMOOOOOOOOOO;OO88O88888888888888888
  OOMOO"@@@@@@O"OOOO8w8888888888888888
  OMOOOOO"@[email protected]"OOOOOM8i888888888888888
  M88OOOOOOOOOOOOOM88z88888888888888888
  88888OOOOOOOOOMM888!888888888888888888
  888888MAmmmAMVMM888*88888888___88888888
  88888888OOOOOOOMM88888888888888___8888888
  888888888OOOOOOMM888888888888888____88888
  8888888888MOOOOOmM888888888888888____8888
  O888888888888OOOOmOOMm88888 888888___8888
  8888888888888888OOOOOOMm8 88888___888
  8888OO888888888888OOOOOOOMm88888____88
  888OOOOO888888888888OOOOOOOOMm8_____4
  888OOOOOOO88OOO8888888OOOOOOOOMm____2
  O88OOOOOOOO8OOOOO888888OOOMOOOOOM
  OO8OOOOOOOOOOOMOOOO8888OOOOMOOOOM
  OOO8OOOOOOOOOOOMOOO8888OOOOOOMOOM
  OOOOOOOOOOOOOOOOMO8888OOOOOOOOOMO
  OOOOOOOOOOOOOOOMMO88OOOOOOOOOOOOM
  OOO*88*OOOOOOOOOOMO88OOOOOOOOOOOOOOM
  [email protected]@88OOOOOOOOOMOO88OOOOOOOOOOOOOOM
  [email protected]@88OOOOOOOOOMOOO8OOOOOOOOOOOOOO*8
  OOO*88*[email protected]@
  [email protected]
  OOOOOOOOOOOOOOMMOOMOOOOOOOOOOOOOOOO*8
  OOOOOOOOOOOOOMMOOOMMOOOOOOOOOOOOOOOM
  OOOOOOOOOOMMMMOOOOOMMOOOOOOOOOOOOMM
  MMMMMMMMMMMMOOOOOOOOMMMOOOOOOOOMMM
  OOMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMM
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMM
  OOOOOOOOOOOOOOMOOOMOOOOOOOOMM
  OOOOOOOOOOOMMOOOOOOMMOOOOOOMM
  OOOOOOOOOMMMOOOOOOOmMOOOOOMM
  OOOOOOOOMMMOOOOOOOOOMMMOOOM
  OOOOOOOMMMOOOOOOOOOOOMMOOOM
  OOOOOMMMOOOOOOOOOOOOOOMOOOM
  OOOMMOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOMO
  OOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOMM
  OMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOM
  [email protected]
  [email protected]@OOOOOOOOOOOOOOOMOOM
  [email protected]@@OOOOOOOOOOOOOOOOMOOM
  [email protected]@OOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOM
  [email protected]
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMOOOOOOOMOOOM
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMOOOOOOOOMOOOM
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMOOOOOOOOOMOOOOM
  OOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMOOOOOOOOOmOOmOOOM
  OOOOOOOOOOOOOOMMMOOOOOOOOOOOOMOOmmOOOM
  OOOOOOOOOOOOOOMMOOOOOOOOOOOOOmMOOMMOOOMO
  OOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOmMOOMMOOOMm
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOMMOOOMM
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOMOOOMM
  OOOOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOMOOOMM
  OOOOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMOOMMM
  888888888MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMOOMM
  88888888MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOMM
  888888MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOMM
  O88888MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOMM
  OOO88MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOOOOOOOOOOMMM
  OOOOOOOOOOOMMM
  OOOOOOOOOOOMMM
  MOOOOOOOOOMMMO
  OMMOOOOOOOMMMM
  OOOOOOOOOMMMOM
  OMOOOOOOOMOMOM
  MMMMOOOOOOOMOM
  MMMOOOOOOOOMOM
  OMMOOOOOOOOMOM
  OMMOOOOOOOOOMOM
  OMMOOOOOOOOOOMOm
  OOMOOOOOOOOOOOMM
  OOOOOOOOOOOOOOOMO
  OOOOOOOOOOOOOOOMO
  OOOOOOOOOOOOOOOOM
  OOOOOOOOOOOOOOOOM
  OOOOOOOOOOOOOOOOMm
  OOOOOOOOOOOOOOOOMM
  MOOOOOOOOOOOOOOOMM
  MOOOOOOOOOOOOOOOMM
  MOOOOOOOOOOOOOOOMM
  MOOOOOOOOOOOOOOOMM
  OOOOOOOOOOOOOOMMM
  MOOOOOOOOOOOOOMM
   
 27. Ответ: Рисунки символами

  _______§______________§
  _______§______________§§
  ______§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§
  ______§§§§§§§_______§§§§§_§§§§
  ______§§§§§________§§§§§§____§§
  _______§§§__________§§§§______§§
  ______§§_______________________§§
  ______§§§§§____§§§_____________§§
  _______§§§§___§§§§_____________§§
  _______§§§§___§§§§____________§§
  _______§§§§§__§§§____________§§
  ______§§_§§§§_____________§§§§
  _____§§_§§____§§________§§§§
  ______§§§§§§§§§§_____§§§§§
  ________§§§§_____§§§§§§
  _______§§§Ї§§§§§§§§§§
  ______§§____________§§§
  ______§§_§____________§§§
  _____§§§§§_______§§§___§§§
  ____§§§_§§_________§§___§§§
  ____§§§_§§_________§§§§__§§§
  ____§§_§§§_________§§§§§__§§§§
  ____§§__§§§________§§§§§§__§§§§
  ___§§§_§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
  __§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§_§§§
  __§§§§___§§§§§§§§§§§_§§§§§§§
  _________§§§§§§§§§§___§§§§§§§
  _________§§__§§§______§___§§§§§
  __________§____§_____§§__§§§C§§
  ______§§§§§§___§____§§____§§§O§
  ______§§§§§§§§§§____§§_____§§N§
  ______________§§§§§§§§_____§N§§
  ___________________________Y§§
   
 28. Ответ: Рисунки символами

  ................................._;WZZS00S7;..................................
  ..................................:;77777777XMBa_.............................
  .................................:;r7;_:...:7Sr7;7Z0W...........................
  ..............................._787::aX;:;;7X777;;;X8r_.......................
  ..............................._W7_:;:...:;;;;77rZ00aa8a......................
  ..............................._ra80;::..._:....:[email protected]@BBW:..................
  ...............................:;[email protected]:...:;[email protected]@@@X:.................
  ..............................._X70BBMX7rr7;[email protected]@@M_................
  .................................WWaMB87_....;[email protected]_:_..........
  [email protected]@0r7_.:0MM88MBB8W............
  ...............................;;[email protected]@@[email protected]@@S_.........
  .............................:;[email protected]@@rr:......
  ..........................7aZ;::;[email protected]@[email protected]@Mr....
  ......................:;rXr::[email protected]@BS_.
  ...................:7W;:_:;;;;;_;;[email protected]:..
  ..............._WZr;;;;77777;::[email protected];:..
  ............:70a7;;;;;7W0BBXaM7WWW0800SZXr7rS8MBBBM80....
  ........._r0X7;;;;7rZ0WSSZ0X;;XSSM0r7W00X;_:;[email protected]
  ......_X07;;;7W887.....:_....:XB80007..:7Z88;_._;7a88SZX8S_...
  .....78X7W0BB7:........_::.:ZB0rrr7X8X:.:;WBW...:7rr7ZB00W.....
  [email protected]@MSZaXraM7.:;WBX:.......:;[email protected]@S.....
  ......._;7rrrr7;;;[email protected];W87......:;[email protected]@M7.....
  ............._;7rWWrrrrr7:___:;;;7ZWMM8aX8MX;_;;[email protected]@@8_......
  ....................._:;;;7777;;;;;;;_:;;;;:;7W8000MB0r7X7Z87.........
  ..............................._:__:;;;__:;;;[email protected]:_;7X...........
  .............................:;_.......:;;;_:7ZZXWWrrrrrrr:....::7X;_........
  ........................_7rr;_:......._:::;;;;77rrrrr7rrrr7_...._W7...........
  ....................._raXr;_:::::__:::......._;7777rWS;:.....................
  ....................:rX7;_::::_:::::_::::__;W7._;rXS0X_....................
  ................._Z7_:::_:_:::;;;;;;_:::;;;7Xr_:;7Xaa0X.....................
  .................:7Xr....._::;;;;;;;;;;;;;;;;;;77rWZZZSM7....................
  ..............._;;;:7Xrr___::;;;;;;;;;[email protected]
  ...............:;7;;::;WM8Sr77;_::;;;;;;;[email protected]
  ..............:;7;_::;;;[email protected]@@[email protected]@BSr.....:700r...............
  .............:;;_:._::;;;[email protected]@@@@@M7:........_:;ra0;:............
  ............::;_........_:7WZZa0X77rrZ0X_..............._WBZ:..........
  [email protected]@@MSX7rrWS7_......................._;[email protected]@Mr:.........
  [email protected]@@@@@BMS7:.........._;ZMr_;[email protected]@@@@@B7........
  [email protected]@@@@7:...........;[email protected]@@@@@@@[email protected]
  ......:7S_.....::;[email protected][email protected]@@@@Mar;;;;[email protected]
  ......W7_:..::;77rrZ0BX:.............;[email protected]@@B07;;;;;;;;;[email protected]_...
  .....W7;;_::;7rWa0Ma:.............;[email protected]@@@@[email protected]_.
  ....7W;;_:;;[email protected]@[email protected]:
  ...8W;__:;[email protected]_..............77_..........WMr777777rrZMMa
  .WW_.._;7W08B8MM_..:::::..........................ZMXrr77777X0MM
  :r07_...:;;7W0MS;......_:::::___:::...:_:...............70SXrr777ZM8
  :XX;::.::;;7W8BZ..._::;;;;;;;;;;__:..........................:WM80MBM;;
  ._W77;;7Z8Bar.._::_:::::............................................_:  ……………………….{`--¦.-.'_,}
  ……………………{;..\,__...-'/}
  ....._.;_'.-._ …{..'-`.¦_;..-';
  ...{`--.¦-.'_,}…`'--.._..-' ....._.;_'.-._
  .{;..\,__...-'/}…._.;_'.-._ ...{`--.¦-.'_,}
  .{..'-`.._;..-';.{`--.¦-.'_,}.{;..\,__.. .-'/}
  ....`'--.._..-'.{;..\,__...-'/.{..'-`.._ ;..-}
  ........,--\\..,-"…`'--.._..- .....--.._..-
  ...... ....._.;_'.-._..... ||......//
  ..........{`--.¦-.'_,}.,-"-.....//.,-"-. .
  ........{;..\,__...-'/....'-.\.// (..'-...\
  ………..{..'-`.._;..-'. ,/. // ;---,
  ......../....-'.)\\......... /.,-"-....\
  ........\,---'`...\\.......//. (..'-.....\
  .....................\\ ..//
  ................../_\\Y//_\
  .................(_,-}={-,_)
  ............... ....\_//((\_/
  .....................//))(\
  ....................(/..))
  ........ ................((
  .........................\)Кое-что))))
   
 29. Re: Рисунки символами

  Просто великолепно. Обожаю рисунки из точек и знаков :mol::mol::mol:

  `````````````````````````````````````````````````` ````````````````11111111```000000````````````````` ``````11000`1100000000000000111100```````````````` ````1000000000011111111111011010100``````````````` ```001100011111111111111111100``110``````````````` ``10110```01111111111110111110``100``````````````` ``10100``1111111111111111111110111```````````````` ```00100011111111111111111111100`````````````````` ````0000111111111111111111111110`````````````````` ``````001111111111110011111110101````````````````` ``````101111111111110011111100`00````````````````` ```````01111111111110011000011101````````````````` ```````1011111111101`````000``00`````````````````` ````````00111111110``1`11101``00`````````````````` `````````00001111101````1```100``````````````````` ```````0011100000110001111000100`````````````````` ``````001111111111111100001111101````````````````` `````1011111111111111111111111100````````````````` `````00111111111111111111111111100```````````````` `````01011111001111111111111111110001```1111`````` `````00011111001111111111111111110010000000000```` `````0011111100111111111111111111101100001``100``` `````001111110111111111111001111110100101`11`101`` ````001111111011111111111111111111010100`1111`01`` ```0011111111011111111111111111110000`01`1111`01`` ``1011111111001111111111111111110011110`11111`01`` ```001111110011111111111111000000111111`1111`10``` ````00010000`111100001110000110011111111111``01``` `````110011001111111110010`````101110000111101```` ````````````10111111100101``11``0``````110001````` `````````````101111110110`1111``01```````````````` ```````````````0011110100`1111`101```````````````` ````````````````101110110`1111`10````````````````` ``````````````````0011011`111`101````````````````` ```````````````````1000111111101`````````````````` ``````````````````````10000000```````````````````` ``````````````````````````````````````````````````
   
 30. Re: Рисунки символами

  Только что нашла целый склад таких картиночек - больше 300 штук.

  Кому нужно? Всё здесь - рисунки из символов :kruto:

  ``````````````````````````````````````````````````111```````
  ````````````````````````````````````````````````00000```````
  ``````````````````````````````````````````````00001`````````
  `````````````````````````````````````````````000````````````
  ````````````````````````````````````````````000`````````````
  ````````````````````````````````````````````000`````````````
  `````````````````````````````````````````````00001111```````
  ``````````````````````````````````````````````100000000`````
  ````````````````````````````````````````````````````1000````
  ``````````````````````````100`````````````````````````000```
  ````````````````````````10001`````````````````````````000```
  `````````11```````````100011``````````````````````````000```
  `````````10000011000000000001````````````````````1100000````
  ``````````1000000000000``11000`````````````````10000000000``
  ````````````1001`010000`000011```````````````10000000000000`
  ````````````101``1100000000````111```````100000000000000000`
  ````````````000000001`0001000000000000000000000000000000001`
  ``````````````````1001111```100000000000000000000000000001``
  ``````````````````````````````000000000000000000000000000```
  ``````````````````````````````000000000000000000001`00001```
  ``````````````````````````````00000000000001``0001``000001``
  ````````````````````````111000000``10000``````100````100000`
  ```````````````````````000001````````000```````00```````000`
  ``````````````````````000`````````````000`````100````````00`
  `````````````````````0000`````````````100``100000````````00`
  `````````````````````0000`````````````100````11````````11001
  ``````````````````````11```````````````00``````````````00001
  `````````````````````````````````````1100```````````````````
  ````````````````````````````````````10000```````````````````
   
 31. Re: Рисунки символами

  Аватар
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
  _________8¶¶¶¶¶8¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8________
  ________8¶¶811111118888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
  _______18_________1111118888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
  _______8__________11_1_11888888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____
  1_____¶_____________1_1118888888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
  8881_¶_______________111111888888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___1
  _11118__________1__111111188888888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶88
  __11_________________11111118888888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8888
  __111__________________1_1111888888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶88881
  __11____11__________1111888888888888¶¶¶¶¶¶¶¶¶888__
  ___1_188811______111_88888888888118¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶88___
  ____888_¶81_______11888¶888¶8888118¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶___
  ____1_11¶_8______1188¶¶¶1¶81¶¶88818¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
  ___¶_8____8_____1118¶¶¶1881_8¶¶¶811¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
  ______18811______888¶¶888118¶¶88818¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
  __¶____________118888881888888888_8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
  __¶11_____1____118888881111118881_¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
  __¶1______1___11188¶8811111188¶8_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
  _1¶81111_11____1188¶888888888¶811¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
  _1¶¶¶11111_1888¶¶¶¶88888888¶¶¶881¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8___
  _¶¶¶¶1111__118¶88888888888¶¶¶888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8___
  1¶¶¶¶_11___1111188888888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8___
  ¶¶¶¶¶_11118888888¶¶88888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
  ¶¶¶¶¶_¶11___11888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
  8¶¶¶¶1¶8111888888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8___
  ¶¶¶¶¶1¶¶11111188¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶8___
  ¶¶¶¶¶1¶¶¶1___1118888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶8___
  ¶¶¶¶¶1¶¶¶¶111118888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___
  ¶¶¶¶¶88¶¶¶¶¶888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶88___
  ¶¶¶¶¶¶8¶¶¶¶8111888888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___
  ¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶11111888888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
  ¶¶¶¶¶¶8¶¶¶¶811111118888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____